Number of Visitors

Thursday, March 15, 2018

DAILY CRIME NEWS 14-03-2008

VIJAYAPURA DISTRICTChange within, Victory therein.


 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï«íDåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 12/03/18 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:30 C±ÉÆÃPÀ ¯ÁåAiÀįÁåAqï PÀA¥À¤AiÀÄ «Ä¤ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ¥Á²AUï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ CzÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ ¥Á²AUï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ n.Dgï. 002020 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀ®§ÄVð «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ J£ï.JZï. 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ PÀ®§ÄVð PÀqɬÄAzÀ - ¹AzÀV PÀqÉUÉ  Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ £ÀqÀ¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ PÀ®PÉÃj ¨ÁAiÀÄ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ - ¨ÁåPÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï. 13/ J.J¸ï. 5958 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ J£ï.JZï. 218 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ªÉÄÊvÀ «±ÀégÁzsÀå vÀA: £Á£ÁUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è «±ÀégÁzsÀå FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌrUÀ½UÉ, EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ C°èAzÀ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ;- 13/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14:00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ..F §UÉÎ ²æà £Á£ÁUËqÀ  vÀA; PÁ¸À¥ÀàUËqÀ   ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀAzÁ®  vÁ|| ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018 PÀ®A: 78(3) PɦDåPïÖ

¢£ÁAPÀ; 12.03.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA zÉøÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á||D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ..  F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ.J¸ï.AiÀÄÄ  r.J¸ï.¦ BGD gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2018 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018 PÀ®A: 328 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ  C§PÁj PÁAiÉÄÝ            
¢£ÁAPÀ: 13-03-2018  gÀAzÀÄ 09-45 WÀAmÉUÉ,  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà ZÀªÁét ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: dAVgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀ f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÆ UÉÆwÛzÀÆÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï, ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1) PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 2 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4 C;¸À:Q: 800-002) 2 °Ãlj£À SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál° 1 Q: 00-003) ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 5 Q: 00-00 4) gÉÆÃR ºÀt 400-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï.¥Ánî  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.