Number of Visitors

Tuesday, March 27, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/¹-7768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/¹-7768 CAvÁ  EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ  n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| r. J£ï. vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
      ¢£ÁAPÀ; 22.03.2018 gÀAzÀÄ 13.45 jAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±À«ÄãÁ UÀA|| £À©gÀ¸ÀÆ® D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦gÁå¢AiÀÄÄ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉðmï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉƨÉʯï j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÆ CªÀ¼À 3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ £À©gÀ¸ÀÆ® vÀA|| zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ D¸ÀAV, ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 26-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 25-03-2018 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:46ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ eÁ®ªÁzÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆÃgÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] gÉÆÃR ºÀt 5,300=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.
     
     ¢£ÁAPÀ; 25-03-2018 gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:23ªÀµÀð ¸Á:PÉÆÃgÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 gÀ°è£À ¸ÀPÁðj ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:  1] gÉÆÃR ºÀt 2,300=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.  

      ¢£ÁAPÀ; 25/03/18  gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀtÚ vÀA; ²ªÀ±ÀgÀt PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð,  ¸Á; UÀtºÁgÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; FgÀUÀAmÉ¥Àà PÉÆÃmÁgÀUÀ¹Û ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á; ¨ÉÆÃgÀV ºÁ; ªÀ: UÀtºÁgÀ.3] ¤AUÀtÚ vÀA; ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ D£ÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð,4] ¥ÀArÃvÀ vÀA; ¸ÀAUÀ¥Àà CAzÉÆqÀØV ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð,5] ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA; ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ZÁAzÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀiÁ- 29 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÀtºÁgÀ  UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ  UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 5240/-gÀÆ.    2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À: vÀ: JªÀiï.PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
        
      ¢£ÁAPÀ; 25-03-2018  gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA:®PÀëöät ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 2) ªÉÃtÄ vÀA:gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ3) ®PÀëöät vÀA:ªÀÄAUÀ¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 4) £ÉÃvÁf vÀA:©üêÀĹAUï ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 5] zsÀªÀÄð¥Àà vÀA:¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-38 ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ PÉƼÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)10490=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2)52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ  
     
     ¢£ÁAPÀ; 25.03.2018 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀuÉ¥Àà vÀA §¸À¥Àà eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ElV FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸À: vÀ: gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 24, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 25-03-2018

 VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018

 1] ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 279. 338. 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í AiÀiÁPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ  gÁwæ; 17.15  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀªÀÄ; PÉJ;28/eÉ;6239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ dªÀÄRAr ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £ÀªÀ¨ÁUÀ gÉÆÃqÀ C£ÀÄUÀæºÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉAzÀæ  §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/JPÀì;3908 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ C¥ÁWÀvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®   £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄ¯É »AzÉ PÀĽÃvÀÄ ºÉÆgÀl  ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ E§âjUÀÆ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁªÀiÁQë UÀA;¥ÁæuÉñÀ D¤TAr ¸Á;«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ½UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¢£ÁAPÀ;24/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß;03.20 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ  C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ  ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À ..F §UÉÎ ¥ÁæuÉñÀ vÀA;¥Àæ¯ÁízÀ D¤TAr  ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ªÀÈwÛ;SÁ¸ÀV £ËPÀj  ¸Á:SÁ« ¥Áèl «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹         
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¸ÀÄRgÀ¹AUï vÀ®±ÀégÀ¹AUï ¸Á: ¸Á: PɪÀ®Ä §gÀPÀvï f: ºÀeÉÃj ¨sÁUï gÁdå eÁRðAqÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.28/¹.:8732 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-ºÀħâ½î J£ï.JZï.218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄļÀªÁqÀ vÁAqÁ £ÀA: 2 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆïÁígÀ PÀqɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃtºÁ¼ÀPÉÌ ªÀÄļÀªÁqÀ vÁAqÁ £ÀA: 2 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 28/ªÁAiÀiï: 6142 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQëzÁgÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀA: ±ÀAPÉæ¥Àà  UÀ§ÆâgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä ®PÀ̪Àé ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸ÁQëzÁgÀ ©ÃgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÀÄUÀðªÀé UÀA: ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2018 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ         
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß: 13.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1 PÁgÀ £ÀA: JA.JZï:14/J¥sï.J¸ï:7349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ zsÀƼÀSÉÃqÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÁ Cdð£Á¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/F.JZï:7096 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA: C¥Áà±Áå PÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ - vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, §®UÁ°UÉ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀ ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÀ¼À¸ÀAPÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR¯ÁzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ JQìqÉAlzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë¤AzÁ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À: 01.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C¥Áà±Áå vÀA: ¥ÀgÀ¸À¥Áà PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].          
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029T244651 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5050ECGA016129 CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n¹-5449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è 2] eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029H020506 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5055EKDA017234 CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/nJ-3395 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 3] eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029T250193 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5050EAGA017087 CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ J¸ï. JªÀiï. ¥Ánî ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ         
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018 gÀAzÀÄ 17;05 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¤AUÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀĹAUÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| PÉgÀÄlV vÁAqÁ 2] ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ   EªÀgÀÄ PÉgÀÄlV vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ C £ÀA- 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ .F §UÉÎ ¸À: vÀ: JªÀiï.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1.¸ÀAvÉÆõÀ ±ÁªÀÄÄ ¨ÁAqÀªÀ®PÀgï 2.«oÀ×® ¤AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ 3.ªÀÄAeÉ¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀªÁgÀ 4.®PÀëöät AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÉÆØqÀV 5.¸ÀAvÉÆõÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÉÆÃqÉPÀgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä gÉÆÃR ºÀt 3,100/- gÀÆ   E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ©.JZï.gÁoÉÆÃqÀ ¹.JZï.¹-1052 ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018 PÀ®A: 338  32,  34 PÉ.E DåPïÖ             
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018  gÀAzÀÄ 13:20 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄ PÉƪÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á:£ÉçUÉÃj vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÆ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï, ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1)  PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 10 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ï CzÀgÀ°è 9 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ. C;¸À:Q: 1800=00 2) ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 4 Q: 00-00 3) gÉÆÃPï ºÀt 350=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.¥Ánî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 24.03.2018 gÀAzÀÄ 10.50 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj  ¨Á¸ÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á: zÀUÁð vÁAqÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀjäÃl E®èzÉ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ  ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ, 1] QAUÀ ¦±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ  UÁf£À 650 JªÀiï.J¯ïzÀ 09 ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ  EzÀÄÝ ¥Àæw  ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À Q;125 gÀÆ  CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 1125/gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï © UËqÀgÀ   ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÆ.) §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 24-03-2018

 VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018

 1] ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2018 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA«íDåPÀÖ 283 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 22.3.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£Á1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ PÀÆqÀV ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÀÆqÀì lAlA £ÀA§gÀ PÉJ-28©-4512 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì lA lA £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ªÁlgÀ mÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæ @ ªÀÄÄgÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²æñÉÊ®AiÀiÁå vÀ¼À¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-28 PÀÆå-8488 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ F §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.55 UÀAmÉUÉ wjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ UÀAUÁ¨Á¬Ä ªÀÄÄgÀÄUÉÃAzÀæ vÀ¼À¸ÀzÁgÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2018 PÀ®A: 287, 304(J) L¦¹.           
      ¢£ÁAPÀ; 22.03.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  «oÀ×® vÀA: ºÀgÀ¹AUÀ ZÀªÁít ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ: 28/nJ: 5964 mÁæöå° £ÀA: PÉJ: 28/nJ: 9764 EzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è zÁæQë PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV mÁæöåPÀÖgÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À UÁ° vÉVΣÀ°è E½¹ »AzÉ ¤AvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉë¨Á¬Ä UÀA: «oÀ×® ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀ CªÀ¼À JqÀUÁ°UÉ §r¹ ¨Áj ¥ÉmÁÖV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæ°AiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ ©½UÀÄr ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è 19.45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÉÆ£ÀÄ PÀĪÀÄÄä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018 PÀ®A: 279,337, 304(J) L¦¹         
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  J1) ¯Áj £ÀA JA.JZï: 9 ©J: 7900 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ÀA: UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ23 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ:¨ÁUÉêÁr. J2) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.E.gÀhÄqï:148£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀÄàUËqÀ zÀvÀÛPÀ vÀA¢:¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ¥Ánî ªÀAiÀiÁ45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ:¹AzÀV [ªÉÄÊvÀ] DgÉÆæ J-1 gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA: UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨ÁUÉêÁr ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ: ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀtV PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À »A¢¤AzÁ J-2 DgÉÆæ C¥ÀÄàUËqÀ zÀvÀÛPÀ vÀA¢: ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.E.gÀhÄqï:148 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀÄlV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ J1 DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ¯ÁjUÉ ¨ÉæÃPÀÌ ºÁQzÁUÀ CªÀ£À »AzÉ EzÀÝ J-2 DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¯ÁjUÉ »AzÀÆUÀqÉ ºÁ¬Ä¹  C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ J-2 DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÀÄÄArUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ¼À ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA: ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ          
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ  18.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ªÀÄÄgÀUÁåUÀƼÀ ¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ CAzÁdÄ 5700-88 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÁAiÀiï ºÉgÀPÀ¯ï ¦J¸ïL PÁ&¸ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ         
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄ¥Àà ¨É¼ÀQÌ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:D®PÉÆ¥ÀàgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁåPïqÁ¯ïì, EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè(L.©), N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì ºÁUÀÆ ºÉʪÀqÀìð aAiÀÄgïì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß, ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß, 8 ¦.JªÀiï «¹Ì ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥sÀgÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À: vÀ: gÀ«PÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ  ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2018 PÀ®A: 115, 119 KARNATAKA EDUCATION                                            ACT 1983            
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  DPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÁzÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯É ²gÉÆüÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÀÄvÀÛ®Æ 100 «ÄÃlgÀ ªÀgÉUÉ ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ PÉÆoÉr ¸ÀASÉå 8 gÀ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀV£À ¨ÁdÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ £ÀA§gÀ 2147563 £ÉÃzÀÝgÀ «zsÁåyðAiÀiÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ VjñÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ¤UÉ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÀ ºÉý ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®zÀ°è ¥ÉÆmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtªÁzÀ ªÁlì¥ÀzÀ°è ºÀj©lÄÖ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà. zÉêÉAzÀæ¥Àà  UÁAf.   ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ° PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.            
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 17.10  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ   1] §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀtÚ ªÉÄÃn. 2] ¥Àæ«ÄÃt ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ PÀªÀrªÀÄnÖ. ¸Á/ E§âgÀÄ §. ¸Á®ªÁqÀV. vÁ|| vÁ½PÉÆÃn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÉÃªÉ£É AiÉÆÃUÀåªÁVgÀzÀ, «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁzÀ, EzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] CAzÁdÄ 10 °ÃlgÀ C¼ÀvÉ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁå£À- MAzÀÄ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ zÉò (PÀAnæ)  ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, C.¸À.Q: 100=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±À«ÄÃgÀ  ªÀÄįÁè   ¦.J¸ï.L[PÁ¸ÀÄ]  vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018 PÀ®A: 328. 273 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 17.30  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ   1] ²ªÀ¥Àà zÁåªÀ¥Àà PÉAZÁUÉÆüÀ. ¸Á|| §. ¸Á®ªÁqÀV. 2] ±ÁAvÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄAUÁå¼À. ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÉÃªÉ£É AiÉÆÃUÀåªÁVgÀzÀ, «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁzÀ, EzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ C¼ÀvÉ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁå£À- MAzÀÄ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, C.¸À.Q: 100=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÉ. JªÀiï ºÉÆ£ÀªÁqÀ JJ¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.