Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

PRESS NOTE


Vijayapur District Police


Change within, Victory therein.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
§§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 07.02.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmɬÄAzÀ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dAUÀªÀıÉnÖ, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QUÉ ©¹Ìmï PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ DPÉUÉ ºÉÆgÀ¨ÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §AiÀÄ°UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ JzÉ ªÀÄÄnÖ ¯ÉÊAVPÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÖ §UÉÎ £ÉÆAzÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 27/2018 PÀ®A: 354(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 12 ¥ÉÆÃPÉÆì DåPïÖ-2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ   EgÀÄvÀÛzÉ.