Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

PRESS NOTE


Vijayapur District Police


Change within, Victory therein.


¸ÀgÀUÀ¼Àî£À §AzsÀÀ£À
       «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è EwÛÃaUÉ WÀn¹zÀ ¸ÀgÀUÀÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¸ÀĤî PÁA§¼É, ¦L r¹© gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÉÆÌÃr gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è gÀhļÀQ UÁæªÀÄzÀ Dgï.n.N ZÀPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ
1] ªÀĺÀªÀÄäzÀ @ E¥sÁð£À vÀA|| ¸À°ÃªÀiï EgÁt ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 
   ¸Á|| ¸ÁAUÉÆïÁ f¯Áè|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ
     FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E£ÀÆß ¥sÀgÁj EgÀĪÀ E§âgÀÄ ¸Á|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀgÀUÀÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ @ E¥sÁð£À vÀA|| ¸À°ÃªÀiï EgÁt FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 202 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ Q: 6,06,000=00 gÀÆ (DgÀÄ ®PÀë DgÀÄ ¸Á«gÀ) QªÀÄäwÛ£À ¨sÀAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »UÉà MlÄÖ-07 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÀÄ£Éß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
      F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.