Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

PRESS NOTE

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
                                                                                                                              ..................................  


  VIJAYAPURA DISTRICT POLICE
                                               
  zÁR¯É E®èzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À d¦Û
        ¤£Éß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Éè ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀÄ®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà AiÀÄ®UÀÆgÉñÀégÀ eÁvÁæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÉÆç¹Û PÀvÀðªÀåPÉÌ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸Á̦ðAiÉÆà PÁj£À°è zÁR¯É¬Ä®èzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀt CPÀæªÀĪÁV vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ § ¨ÁUÉêÁr ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁZï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ D®ªÀÄnÖ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¹zÀÄÝ, PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA.PÁ²£ÁxÀ. PÀÄA¨ÁgÀ. ¸Á|| UÉÆÃPÁPÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ PÁj£À°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è.
    RavÀ  ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¹PÀÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ
1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA.PÁ²£ÁxÀ. PÀÄA¨ÁgÀ. ¸Á|| UÉÆÃPÁPÀ, PÀÄA¨ÁgÀ Nt vÁ|| UÉÆÃPÁPÀ f|| ¨É¼ÀUÁ«, ºÁ||ªÀ|| 01- SUPERMARKET GULBARGA, HOUSE NO: 4-91, ºÁ||ªÀ|| 2- KASINATH BANGLOW , H-NO:#5/9, AT/PO- MADDARKI, SHAHAPUR TQ, YADGIR DT. SHAHAPUR. ºÁ||ªÀ|| 3- vÉÆPÁgÁªÀÄ UÉÃl ¹PÀAzÁæ¨Ázï ºÉÊzÁæ¨Ázï
      ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¹PÀÌAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ
1) MlÄÖ 604.90 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C||¸À||Q||  12,00,000=00
2) ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ PÉJ 51 J£ï 1899 C||¸À||Q|| 4,00,000=00
3) gÉÆÃR ºÀt 1,86,500=00
4) 01 ¯ÁªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C||¸À||Q|| 200=00
5) 01 ¥Áè¹ÖPÀ §AzÀÆQUÉ ºÉÆîĪÀ §AzÀÆPÀ ¯ÉÊlgï C||¸À||Q|| 00.00=00
        »ÃUÉ MlÄÖ C||¸À||Q|| 17,86,700=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 24/2018 PÀ®A 41 (D), 102 Cr.P.C  & 379 IPC £Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.