Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 31-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ               
      ¢£ÁAPÀ: 30.01.2018 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ d¯Á®Ä¢Ýãï vÀA|| ªÀi˯Á¸Á§ ºÀAa£Á¼À ¸Á|| ºÀjAiÀiÁ®UÀ°èè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï,PÀ®ÆègÀ ¦.J¸ï.L ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2018 PÀ®A: 279, 337,338 L¦¹ 187 JA.«í AiÀiÁåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 29.01.2018 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁåeÉÆà £ÀA: PÉJ: 28/J: 5201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÁåeÉÆêÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ GvÁß¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV GvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉÆÃqÀ ¨ÉæÃPÀÌgÀzÀ°è ¥ÁåeÉÆà fV¹  ¥ÁåeÉÆÃzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á»gÁ¨Á£ÀÄ vÀA: ªÉĺÀ§Æ§ AiÀÄgÀUÀ®è ªÀAiÀiÁ 06 ªÀµÀð ¸Á: GvÁß¼À EªÀ½UÉ PɼÀUÉ ©½¹ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÁåeÉÆÃzÀ »A¢£À UÁ° JqÀUÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥ÁåeÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ªÉĺÀ§Æ§ vÀA: C§ÄÝ®gÀeÁPÀ AiÀÄgÀUÀ®è ¸Á: GvÁß¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.