Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2018  PÀ®A: 143, 147, 498(J), 504, 302. gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.              
      ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmɬÄAzÀ 23:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà @ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 2] ¹zÁæªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 3] ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 4] UÉÆ®¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 5] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 6] PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt, 7] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà @ ªÀÄÄzÉ¥Àà ¸ÀÄAUÀoÁt J®èègÀÆ ¸Á: §APÀ®V, vÁ: ¹AzÀV DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¹zÀݪÀÄä ¸ÀÄAUÀoÁt, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ CvÉÛ EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA: 3 jAzÁ 7 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¨sÁªÀ & ªÉÄÊzÀ£ÀjzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÀݪÀÄä EªÀ½UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀ ªÀiÁ£À¹ìPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/01/2018 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmɬÄAzÀ 23:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV MwÛ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ¢rتÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄqÁæ«Ä UÀAUÁ£ÀUÀgÀ, vÁ: eÉêÀgÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2018 PÀ®A: 504, 506, 307  L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 28.01.2018 gÀAzÀÄ 20.40 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄĤ¸ï vÀAzÉ CPÁè¸À ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ CªÀÄ£À D¸ÀàvÀæUÉ vÉÆj¸À®Ä §AzÁUÀ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɬĹ ¥Á½ ºÀZÀÑ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýÃzÁUÀ ¹mÁÖV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ £Á¢ªÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á° ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2018  PÀ®A: 498(J) 307 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹       
    ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] «±Àé£ÁxÀ vÀA PÀAoÉ¥Àà CrØ, 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA PÀAoÉ¥Àà CrØ, 3] PÀAmÉ¥Àà vÀA UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà CrØ ¸Á|| J®ègÀÆ £ÁUÀoÁt EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨ÁUÀªÀÄä UÀA «±Àé£ÁxÀ CrØ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁUÀoÁt EªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, CqÀÄUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ aªÀÄt JtÂÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ  F  §UÉÎ zsÁ£ÀªÀiÁä UÀA FgÀtÚ vÀA¨ÁPÉ ¸Á|| PÀ£ÉÆß½ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 13/2018 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E AiÀiÁPÀÖ-1965
    ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà ©üêÀÄ¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ CA©UÉÃgÀ GzÉÆåÃUÀ:ºÉÆmÉî ¸Á:AiÀÄgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ vÀUÀr£À ±ÉqïzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÀ®A: 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ-1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q 00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd JªÀiï. CªÀn ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018  PÀ®A: 87(3) PÉ.¦.DåPÀÖ    
   ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ PÀnÖªÀĤ @ PÀl§gÀ ªÀµÀð ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01 (J) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ gÉÆÃR ºÀt 890/-gÀÆ, N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ F §UÉÎ  ¸À||vÀ|| gÁeÉñÀ.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018  PÀ®A: 87(3) PÉ.¦.DåPÀÖ    
   ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ 15:20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj ±Á£ÀUÉÆAqÀ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01 (J) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ gÉÆÃR ºÀt 710/-gÀÆ,  N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ F §UÉÎ  ¸À||vÀ|| gÁeÉñÀ.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.