Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 29-01-2018


Vijayapur District Police


Change within, Victory therein.1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2018  PÀ®A: 283, 304 (J) L.¦.¹.          
      ¢£ÁAPÀ: 27.01.2018 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà UÉÆgÀUÀÄAqÀV ¸Á|| ¢AqÀªÁgÀ ºÁ||ªÀ|| ¨ÉãÁ¼À J£ï.JZï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EQ-2401 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EQ-2401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÉãÁ¼À J£ï.JZï PÀqɬÄAzÀ ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃgÀtÚªÀgÀ ¸Á|| ¨ÉãÁ¼À J£ï.JZï EªÀgÀ d«ÄãÀ ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄ vÀVΣÀ°è fV¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ aPÀ̪ÀÄä ªÀĺÁzÉë UÀA AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀUÀªÀw ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉãÁ¼À J£ï.JZï EªÀ½UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î vÀvÀézÀ²ð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 28/01/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀA ¤AUÀ¥Àà ¨sÀUÀªÀw ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉãÁ¼À J£ï.JZï vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2018 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 27.01.2018 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±Àj¥sÀ¨ÁaiÀÄ vÀA/ PÀAiÀÄĨÁAiÀÄ ²gÀªÀÄ£À ¸Á;°°AiÀiÁ f:CªÀägÉð UÀÄdgÁvÀ ¯Áj £ÀA f.eÉ 04 JPÀì 6635 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀÄdgÁvÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ L.N.¹, ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ CqÀØ §AzÀ DPÀ½UÉ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQ fVzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ §r¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢:27/01/2018 gÀ ¸ÀAeÉ 04:30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨ÁgÀAiÀÄåPÉñÀƨÁ¬Ä vÀA/ UÉÆëAzÀ¨sÁ¬Ä eÁw: »AzÀÆ ¸Á:ªÀÄ¥sÀvÀ£ÀUÀgÀ f:²gÉÆúÀ UÀÄdgÁvÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 279. 304[J], L.¦.¹..     
    ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á|| ºÀzÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA§gÀ PÉJ-33/nJ-5069 mÉæîgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/n¹-8589 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀA, ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄtdV PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA§gÀ PÉJ-33/nJ-5069 mÉæîgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/n¹-8589 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ§Äâ KjPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀA, ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀiÁ- 11 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁgÀ£Á¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£ÀUÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¨Áj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ  C¥ÀgÁzsÀ  F  ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA, ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ.  ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð, eÁw- »AzÀÆ ®A¨ÁtÂ, GzÉÆåÃUÀ-  PÀÆ°PÉ®¸À.  ¸Á|| ªÀiÁgÀ£Á¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ   vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ  ªÉÆèÉʯï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 04/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
    ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ 8-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ;30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ zÀQëtzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ J¸ï © L J n JªÀiï ºÀwÛgÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ E®èªÉ drؤAzÀ §¼À° C¸ÀPÀÛ£ÁV ¨ÉøÀÄ¢ÝAiÀiÁV ©zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Á±Áå vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ EArÃPÀgÀ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018  PÀ®A: 354[¹],307,504, 506, L.¦.¹      
   ¢£ÁAPÀ: 27.01.18 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CPÀâgÀ vÀA; UÁ°Ã§ ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ  £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr ªÀÄgÉAiÀiÁUÀzÉà GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV EtÄQ AiÀiÁPÉà £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤®ÄèwÛgÀÄªÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ gÁwæ£É ºÉý« ªÀÄvÉÛ E¯ÉèÃPÉ §A¢ 4 JPÀgÉ ºÉƯÁ ºÉÆUÀ° vÀ£Àß  eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀÄlÄÖ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉmÉÆæïï vÀÄA©zÀ ¥Áèöå¹ÖPï ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÁUÀ »A¢£À ¹lÄÖ »rzÀÄ CªÀ½UÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀÄjzÀÄ vÀ£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀÄA¨Á wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄlÖ WÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ²æêÀÄw, ±ÀªÀıÁzÀ UÀA: CPÀâgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.