Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2018  PÀ®A: 302,109 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹           
      ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DjÃ¥sï vÀAzÉ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉî, 2) ºÀ°ÃªÀiÁ UÀAqÀ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉïï, ¸Á|| ±ÁºÀ¥ÉÃn N¤, ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. DgÉÆævÀ£À CtÚ£À PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ¦gÁåð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀiÁr, FUÀ zÀUÁð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ avÁªÀuɬÄAzÀ ¦gÁåð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ gÀeÁPÀ© UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÉÃp «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2018 PÀ®A: 323. 324. 307. 504. 506  L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 25.01.2018 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ¥ÁArZÉÃj ¸Á: vÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ PÀÆqÁ CmÉÆà ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr R¯Á¸À ªÀiÁqÀĪÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ £À©gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ CvÁÛgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ CUÀ¹ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹  & 4 (1 A) M.M.R.D.     
      ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| UÉÆãÁ¼À mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-28/T-6625 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: KA-28/T-6626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-1. mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-28/T-6625 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: KA-28/T-6626 EzÀgÀ C||¸À||Q 2,00,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||¸À||Q 2,000/- gÀÆ  F §UÉÎ ¸À||vÀ| ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ.J¸ï.AiÀÄÄ  §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ 16;45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) «ÄAqÀgÀV£ÁxÀ vÀAzÉ PÀA¦è£ÁxÀ PÁ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ  Dgï.J¸ï FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||  ZÀAzÀæPÁAvÀ.J¯ï.n ¦Lr.¹.L.© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.