Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018  PÀ®A: 283, 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.           
      ¢£ÁAPÀ: 24.01.2018 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯Áj £ÀA: PÉJ:27/7443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. 2) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà zÁ¸ÀgÀ, ¸Á: PÀgÀPÀ½î, vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, f¯Áè: AiÀiÁzÀVj PÁgï £ÀA: PÉJ:36/JªÀiï-5888 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. DgÉÆæ £ÀA: 1) ¯Áj £ÀA:PÉJ:27/7443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀV-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀAaAiÀÄ AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÁåA¥ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£Á PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2) PÁgï £ÀA:PÉJ:36/JªÀiï-5888 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ UÉÆ®UÉÃj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁj£À°èzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃn, ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð, 2)  ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃn, 3) PÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀqÉÆØqÀV, 4) PÀĪÀiÁj CAQÃvÁ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃn FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ 23:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «±Àé£ÁxÀgÀrØ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃn, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj, vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, f¯Áè: AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2018 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 25.01.2018 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| DºÉÃj J¯ï&n 130 »mÁa ªÀIJãÀ ¹jAiÀÄ® £ÀA J£ï 501052 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ J¯ï & n 130 »mÁa ªÀIJãÀ ¹jAiÀÄ® £ÀA J£ï 501052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤¸Á̽f¬ÄAzsÀ £ÀqɬĹ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºË¸Á§¬Ä UÀA ¸ÀzÁ²ªÀ qÀUÉ ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð ¸Á|| zÁå¨ÉÃj EªÀ½UÉ ªÀIJãÀ §qɬĹ CªÀ½UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« CªÀ¼À PÁ®ÄUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É »mÁa ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ §®gÁªÀÄ vÀA ¸ÀzÁ²ªÀ qÀUÉ ¸Á|| zÁå¨ÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.     
    ¢£ÁAPÀ: 05.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀiÁzÉêÀ gÁdªÀiÁ£É ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀqÀZÀt, EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ, PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁzÉêÀ vÀA|| «oÀ×® gÁdªÀiÁ£É ªÀAiÀiÁ-49 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀqÀZÀt vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ¨Á®Q PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 11;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÀÆ¥Á° UÀA; ²æñÉÊ® PÀzÀªÀiï ªÀAiÀiÁ;23 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁªÀ®V vÁ|| dªÀÄRAr f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄUÀ¼ÀÄ[¨Á®Q] zÁ£ÉñÀéj ªÀAiÀiÁ;02 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ EAr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAzÁ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ CvÀÛ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄgÀ½ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉ DVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æà ²æñÉÊ® vÀA;¸ÉÃlªÁf PÀzÀªÀÄ ¸Á|| £ÁªÀ®V vÁ|| dªÀÄRAr f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 , 31[Dgï]. ªÀÄvÀÄÛ 43[5]
      ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¥ÀÄàUËqÀ. ¥Ánî. ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃl. ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ ¨ÉÆÃmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÉÄ®PÉÌ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæZÁ°vÀ ¨ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ  ¹UÀzÉà ¤ÃgÀ°è Ff ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) AiÀÄAvÀæZÁ°vÀ ¨ÉÆÃl MAzÀÄ PÀ©âtzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ AiÀÄAvÀæ PÀÆr¹zÀÄÝ F ¨ÉÆÃlÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ ¨ÉÆÃlzÀ°èAiÀÄ AiÀÄAvÀæPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï eÉÆÃr¹zÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-6049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-6049 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2018  PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃSÁ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.