Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 25-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018  PÀ®A: 8(C), 20(B) NDPS ACT

      ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 24-01-2018 gÀAzÀÄ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] CdÄð£À vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ºÀgÀt²PÁj ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, ºÁ:ªÀ: ©zÀgÀPÀÄA¢ PÁæ¸ï ºÉÆ¸ï ¥Áèmï £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß n.«í.J¸ï. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-28 JPÀì-6615 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J°èAzÀ®Æ UÁAeÁ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.                                 gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018 PÀ®A: 143,147,341,283 ¸À/PÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ; 24.01.2018. gÀAzÀÄ 11:45  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ (1) ¥ÀæPÁ±À «Äfð (ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÉÄA§gÀ) (2) RAqÉÆèÁ ¸Á¼ÀÄAPÉ (ªÉ°ØAUï CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ) (3) ªÉÆúÀ£À ¸Á¼ÀÄAPÉ (¹ÃÖ¯ï CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ) (4) C¯ÁÛ¥sÀ D®ªÉÄî (C¯Áá ºÉÆmÉîzÀªÀ£ÀÄ) (5) D£ÀAzÀ D®ÆgÀ (ªÉÆqÀPÁ CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ ±ÉÆà gÀƪÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ZÉA§gÀ MqÉzÀÄ ZÉA§gÀzÀ°è£À UÀ°Ãd ¤ÃgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ gÀ¸ÉÛ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr  mÁAiÀÄgÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃSÉÆà ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ §gÀĺÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr C°èAzÁ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ-¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.