Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2018  PÀ®A: 447, 304 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹     
      ¢£ÁAPÀ: 22.01.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À zÀÄAqÀ¥Àà ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj 2) ¸ÀÄdAiÀÄ zÀÄAqÀ¥Àà ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ¸Á: E§âgÀÆ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ Lw ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ »jAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À ºÉAUÀ¸ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ £ÀÄV¹zÀgÉ CªÀ¼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁV ¸ÁAiÀħºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀÄV¹ CªÀ¼À JqÀmÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ªÀÄgÀt DgÉÆævÀgÀÄ £ÀÄV¹PÉÆlÖzÀÝjAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ «oÀ×® vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 80 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2018 PÀ®A: 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 22.01.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉæPÀÌgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ: 28/n¹: 5055 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ gÁªÀÄuÁÚ vÁ½PÉÆÃn (ªÀiÁzÀgÀ) ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ (ªÉÄÊvÀ) EvÀ£ÀÄ dĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À PÉ.E.© PÀA§UÀ¼À PÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¨ÉæPÀÌgÀ¢AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¨ÉæPÀÌgÀ §AzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ ªÀÄÄAzsÉ PɼÀUÉ ¤AvÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzsÁ PÉʬÄAzÁ PÀèZï »rzÀÄ ¨ÉæÃPÀÌgÀ UÉÃgÀ §zÀ°¸ÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀÆålæ¯ï DV mÁæöåPÀÖgÀ MªÉÄä¯É fVAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ mÁæöåPÀÖgÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ §A¥ÀgÀ ªÉÄ®QUÉ §rzÀÄ ¨Áj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.F D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁj DUÀzÉ CzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉAiÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. F §UÉÎ «£ÉÆÃzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÁ½PÉÆÃn ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹     
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÀvÀß½î ¸Á|| £ÁUÀoÁt mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-n¹-4675 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àæ«Ãt ¹zÁæªÀÄ UÀAUÀ£À½î ªÀAiÀiÁ 9 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁUÀoÁt EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀoÁt PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÀÆ®§ÄqÁØ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ¥Àæ«Ãt EªÀ¤UÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ © J¯ï r E J D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÁæªÀÄ ²æñÉÊ¯ï  UÀAUÀ£À½î ¸Á|| £ÁUÀoÁ£À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018 PÀ®A: 279,304(J) L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ 16:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ 28 J¥sï 1748 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧħ gÁeÉøÁ§ AiÀiÁ¼ÀV ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃV E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢ ¤AvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ ¤AUÀ¥Àà RªÁ¸À¥ÀÆgÀ eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ:13 ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀ£ÀUÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå wÃjPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà RªÁ¸À¥ÀÆgÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018  PÀ®A: 328  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018  gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ºÀPÀÄÌ AiÀÄAPÀ¥Àà ZÀªÁít,  ¸Á|| ºÀjt²SÁj PÁ®¤  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ºÀjt²SÁj PÁ®¤AiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ CªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ M§â£ÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄfèï zÁzÁ¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ, ¸Á|| gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀPÉÃj UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ªÀi˯Á¸Á§ zÁzÁ¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ. ¸Á|| ±Á¥ÀÄgÀ zÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 17.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¯Áè¨sÀPÀë ¯Á®¸Á§ ªÀÄzsÀ¨Á« ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ mÁmÁ J.¹ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁvÀUÁgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ ¸Á: eÁvÀUÁgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-3020/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.©. ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA,¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ 17:45  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®ªï vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÉÆ£Àß @ ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð E£ÀÄß 07 d£ÀgÀÄ ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀÄgÀUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.