Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-02-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2018  PÀ®A: 279, 304J] L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀA: CfÃd ±ÉÃR ¸Á|| ªÀÄzÀÆæ¥À vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ L±ÀÑgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:12/JZï.¹:5661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: AiÀiÁ¹Ã£À vÀA: CfÃd ±ÉÃR ¸Á|| ªÀÄzÀÆæ¥À vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ±Á¯É¬ÄAzÁ vÀ£Àß d«ÄãÀ ªÉÄÃlVAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɸÀAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: PÀĪÀiÁgÀ: ±Á»ÃzÀ vÀA: ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ|| 09 ªÀµÀð ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÁ UÁr ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À-RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA: «ÄÃgÁvÁd @ «ÄÃgÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| ZÀqÀZÀt f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ; 18.02.2018  jAzÀ: 19.02.2018 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß § ¨ÁUÉêÁr- vÉ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁzÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁd 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À  ªÀåQÛUÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ²°à ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2018 PÀ®A: 279-304[J] L.¦.¹

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.18  gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J-28/ 0653 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ.J-23/n.J-2281, PÉ.J-23/n.J-2282, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ JgÀqÀÄ mÉæîgÀUÀ¼À°è PÀ©â£À ¥ÉArUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ CqÁØwrØAiÀiÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ R°Ã® EvÀ£À aÃPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ºÉÆgÀ½¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzï »A¢£À mÉæîgÀªÀÅ ¥À°Ö AiÀiÁVzÀÝjAzÀ aÃPÀ£ï 65 ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀWÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CA©ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: GªÀÄgÀd vÁ: EAr EªÀ£À ªÀÄK¯É mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï ºÁUÀÆ PÀ©â£À ¥ÉArUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀè®AiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ «ÄgÀV eÁw:»AzÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ZÀºÁzÀ CAUÀr ¸Á:D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ D¼ÀªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:65ªÀµÀð ¸Á:§£ÉßnÖ ¦.J FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦ügÁå¢ L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2018 PÀ®A: 87  PÉ.¦ DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.2018 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 11) UÉƯÁè¼À¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, E£ÀÄß 09 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 4,450/-gÀÆ.  2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.JZï .¥ÀÆeÉÃj.  ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.