Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 19-02-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ

          ¢£ÁAPÀ; 17.02.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ gÀAUÀzÁ¼À EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ¥Àæ«t vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ gÀAUÀzÁ¼À ¸Á. UÀzÀUÀ ¥ÀAZÁPÀëj £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  

       ¢£ÁAPÀ; 18.02.2018. gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2) CPÀâgÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ 3) CgÀÄt vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄtQ, 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ §¼ÉÆî½î, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  5) CPÀâgÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á|| gÀAVãÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¦.qÀ§Äèöå.r D¦üøÀ PÀA¥ËAqÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ 6,800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: J¸ï.©. ¥Ánî. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) J.¦.JA.¹ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.