Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 
 
 1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018  PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ: 14.02.18 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀA: §¸À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ  ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ©üÃgÀ®¢¤ß  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1.HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 47  ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 ML C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 56,27/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 2,644.68/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmï£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018 PÀ®A: 15(J), 32(3)  PÉ.E DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ; 14.02.2018 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £É£É¥Àà PÉÆý  ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð, ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V ºÁ° gÀ« QgÀt zsÁ¨Á  vÁ|| EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß  zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆnÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ ¨ÁUï ¥ÉÊ¥Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ 02 ²Ã®Ä MqÉ¢zÀÄÝ, M¼ÀUÉ CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ¯Á 41.00/- gÀÆ MlÄÖ C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 82/- gÀÆ 2] 02 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï.UÀrØ  ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018 PÀ®A: 143, 147, 148, 307, 323, 324, 354, 504 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹

        ¢£ÁAPÀ; 14.02.2018 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ 3] §¸ÀªÀgÁd gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄƪÀgÀÄ §gÀUÀÄr 4] ªÀĺÁzÉêÀ CuÉÚñÀ ¥ÁAqÉæ 5] ¨sÉÊgÀ¹zÀÝ ¥ÀArvÀ ¥Ánî @ §AqÀUÁgÀ ¸Á: E§âgÀÆ ¯ÉÆÃt PÉr ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉƬÄvÁ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 1, 2, 3 ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ ©¸É EªÀ¤UÉ vÉÆÃj¹, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¤ªÀÄä G¸ÀÄQ£À UÁrAiÀÄ£ÀÄß EzÉà ¸ÀƽªÀÄUÀ ¥ÉưøïjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr »r¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ PÉƬÄvÁ¢AzÀ ªÀĺÉñÀ£À JqÀUÁ°UÉ, JqÀUÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ C.£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉƬÄvÁ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁQëzÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÁ¸À¥Àà ©¸É FvÀ¤UÉ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉƬÄvÁ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ eÁ£Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ E£ÀÄß½zÀ E§âgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr £ÀÄV¹PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁQëzÁgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©¸É ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥Ánî FvÀ¤UÀÆ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀ« vÀA: gÁªÀÄZÀAzÀæ ©¸É ¸Á: ¯ÉÆÃt PÉr vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.