Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 13-02-2018


Vijayapur District Police
 
Change within, Victory therein.
 
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï. JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ: 12.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀégÁd 735 J¥sï.E PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÉ.J.28 n.©/0035 £ÉÃzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA§gÀ  PÉ.J.28 n.©/0246 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ ¦.qÀ§Äè.r ªÀÄvÀÄÛ UÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤d E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀévÁÛzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆà F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÉîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ J°èAiÉÆà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A: PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]. ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018 PÀ®A: 279.338 L.¦..¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ               
      ¢£ÁAPÀ; 10.02.2018 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀªÀÄð¹AUï vÀA;¸ÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; L£Á¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA; PÉJ;28/©;9681 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆl PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¨ÁUÀ®PÉÆl gÉÆÃqÀ ¹é«ÄAUÀ ¥ÀÆ® ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  PÀqɬÄAzÀ PÁeÉÆÃð¼À PÀqÉUÉ  ¦gÁ墠 PÀĽÃvÀÄ ºÉÆgÀl mÁmÁ J¹ E UÁr £ÀA; PÉJ;28/¹; 2770 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÁUÀvÀ ¥Àr¹ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ UÁr qÁåªÉÄÃd ªÀiÁr  ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½Ã¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¹zÀÝ°AUï vÀA;©üêÀIJà D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ;MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; PÁeÉÆÃð¼À «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.