Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 12-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
  ¢£ÁAPÀ: 11.02.2018 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢Ã¥ÀPÀ vÀA PÁªÀÄtÚ PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ PÁ®¤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß  07 d£ÀgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÀĤ߯Á® ZÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ J¸ï L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ  ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð ¦gÁå¢AiÀiÁV PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ zsÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹.©. aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2018 PÀ®A: 279.304 (J) L.¦..¹              
      ¢£ÁAPÀ; 11.02.2018 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ;28/Ef;6928  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA; ¥Á±Àéð£ÁxÀ vÀAUÁ ¸Á;DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß © J¯ï r E PÀqɬĪÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄr PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÁªÀÄzÁgÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À ©zÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹ÌÃqÀØ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ © J¯ï r EzÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ;11/02/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.15 UÀAmÉUÉ wjPÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  F §UÉÎ D¢£ÁxÀ vÀA; ¥Á±Àéð£ÁxÀ vÀAUÁ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ    gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2018 PÀ®A: 143. 147. 148. 302. 504. 506[2] ¸ÀºÀ 149 L¦¹
        ¢£ÁAPÀ; 11.02.2018 gÀAzÀÄ 04.20 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA/ ²ªÀ§¸À¥Àà vÀAUÀqÀV. 2] ªÀÄ®è£ÀUËqÀ @ ±ÉÃRÄ vÀA/ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà vÀAUÀqÀV. 3] UÀÄgÀ£ÀUËqÀ vÀA/ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ. 4] ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA/ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ. 5] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAUÀqÀV. J®ègÀÆ ¸Á/ UÀr¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. vÁ/ vÁ½PÉÆÃn.  ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjzÀÄÝ CªÀgÀªÀgÀ°è d«ÄãÀ D¹Û ¥Á® ¸À®ªÁV PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀAmÉ- vÀPÀgÁgÀĪÁUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¸À®ªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÁ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ±ÁAvÀUËqÀ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAUÀqÀV, ªÀAiÀiÁ- 48 ªÀµÀð. EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉýzÀgÀÄ  ¦gÁå¢ UÀAqÀ [ªÉÄÊvÀ]  DgÉÆævÀjUÉ  D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÀUÉ  dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°. §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÉÄÊ, PÉʬÄUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAUÀqÀV EªÀ¤UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ zÉêÀPÉ̪ÀÄä UÀA/±ÁAvÀUËqÀ vÀAUÀqÀV.  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð. eÁw - »AzÀÆ gÀrØ. GzÉÆåÃUÀ- ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á: UÀr¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. vÁ/ vÁ½PÉÆÃn. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.