Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 11-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2018  PÀ®A: 32, 34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
  ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C§Äݯï PÀ°ÃªÀiï C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA-3-73/J, §eÁgï ªÁr, vÁ|| D¹¥sÁ¨Ázï, f|| Cr¯Á¨ÁzÀ, vÉ®AUÁt gÁdå, ºÁ°|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÉÆÃqï, ZÁAzÀ¥ÀÄgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.  FvÀ£ÀÄ J£ïJZï-13 gÀ¸ÉÛ ºÀÄAqÉÃPÁgÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, 1] ªÉÄPÀqÁ¯ï gÀªÀiï 90 JªÀiïJ¯ï 06 MAzÀPÉÌ 82.16 gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ  492.96/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2] EA¦ÃjAiÀÄ¯ï §Æèöå «¹Ì 90 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ UÁf£À ¨Ál°UÀ 06 MAzÀPÉÌ 82.15 gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 492.9/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3] 8 ¦JªÀiï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 12. MAzÀPÉÌ 68.56 gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ  822.72/- gÀÆ¥Á¬Ä 4] ¨ÁåUÀ ¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 11. MAzÀPÉÌ 82.85 gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 911.35/- gÀÆ¥Á¬Ä. 5] Mn «í¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 05 MAzÀPÉÌ 68.56 gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 342.80/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À QªÀÄävÀÛ 3062.75 gÀÆ¥Á¬Ä.] F §UÉÎ ¸À:vÀ: © JA ¥Ánî-¦J¸ïL J£ï¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2018 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E.DåPÀÖ              
      ¢£ÁAPÀ; 10.02.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà ªÁqÉÃzÀ, ¸Á|| UÉÆÃqÁªÀ£À ¸ÀPÀð¯ï, AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¹AzÀV ¨ÁAiÀÄ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) N®Ø lªÀgÀß 180 «Ä° EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ 23 C.¸À.Q 1576=88 2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZï 11 C.¸À.Q 525=25 3) ºÉʪÀqïìð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZï 08 C.¸À.Q 450=16 F §UÉÎ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ. ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 10.02.2018 gÀAzÀÄ 16:40 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄ®Äè @ ªÀÄ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀ½î, ZÀAzÁæªÀÄ AiÀÄAPÀAa, & 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: DAiÉÄÃj, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ DAiÉÄÃj UÁæªÀÄzÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 4,250/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: ¸À: vÀ; ²æà ¤AUÀ¥Àà JZï.¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL. ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 10.02.2018  gÀAzÀÄ 12.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄĨÁgÀPÀ vÀAzÉ §PÀëĸÁ§ @ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð 9 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á:  ¸ÉÆîªÁqÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV 2,399-6  gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 35 N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ, 4,202-88 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 90 JªÀiïJ¯ï zÀ 176 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ®Ö «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2,391-05  gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 90 JªÀiïJ¯ï zÀ 85 ºÉʪÀqÀìð aAiÀÄgï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 10.02.2018 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÄ®è½î 2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:§¸À¥Àà ºÀÄ®è½î 3] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA:PÀgÀ§¸À¥Àà ªÀÄÄvÀÛtÚªÀgÀ 4] ¸Á§tÚ vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ºÀÄ®è½î 5] PÁ²Ã£ÁxÀ vÀA:AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: J®ègÀÆ ªÀĸÀÆw vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀĸÀÆw UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. INVOLVED: 01] 9100=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.