Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-02-2018


Vijayapur District Police


Change within, Victory therein.


1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2018  PÀ®A: 279, 304[J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«í DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ®UÀÓj ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ; PÉ.J-26/©-3333 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiïJZï-13/©.AiÀÄÄ-8353 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ «zÁå¨Á¬Ä. UÀAqÀ PÉʯÁ¸À. gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ±ÁªÀUÀqÀ vÁAqÁ vÁ|| UÀ£À¸ÉÆAV. f ; eÁ¯Áß gÁdå ; ªÀĺÁgÁµÀÖç  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2018 PÀ®A: 279, 304 (J) L¦¹. & PÀ®A: 187 JªÀiï.«. DåPïÖ.      
      ¢£ÁAPÀ; 09.02.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:28/J£ï-3381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §UÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÁzÀ£À, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: »PÀÌtUÀÄwÛ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ: 28/qÀ§Æèöå-4227 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ-UÀtºÁgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁA¥ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀtºÁgÀzÀ PÀqÉUÉ §ªÀÄätÂÚAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛÛzÁÝUÀ UÀtºÁgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁA¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:28/J£ï-3381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ §UÀªÀAvÁæAiÀĤUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, §UÀªÀAvÁæAiÀĤUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 14:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À ºÉüÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ §UÀªÀAvÁæAiÀÄ ¨ÁzÀ£À, ¸Á: »PÀÌtUÀÄwÛ. vÁ: ¹AzÀV.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2018 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ1965
        ¢£ÁAPÀ; 09.02.2018 gÀAzÀÄ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 11:40 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁzÀÄ vÀA¢ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÉÆúÀUÁAªÀ vÁAqÁ 01 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹  ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ  gÉÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄ£Éß ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ   C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: JªÀiï ¦ ºÁ¢ªÀĤ s¹JZï¹ 1037 wPÉÆÃmÁ ¦, J¸ï,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018 PÀ®A: 285. L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (J) (©) ªÀÄvÀÄÛ 4. (1) (J) J¯ï.¦.f.gÉUÀÆå¯ÉñÀ£ï DqÀðgï 2000. ºÁUÀÆ PÀ®A; 3. ¸ÀºÀ-7 E. ¹. AiÀiÁPÀÖ.-1955.
        ¢£ÁAPÀ; 09.02.2018 gÀAzÀÄ 19:05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ¯ÉäñÀ vÀA/ ZÀ£ÀߥÀà D¼ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:30 ¸Á: ±Á¥ÉÃl «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAr gÉÆÃqÀ ±ÀºÁ¥ÉÃn NtÂAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ PÀ¯ÉäñÀ D¼ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸À£ÀÄß jæü°èAUÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ UÁå¸À vÀÆPÀ ªÀiÁr J¯ï.¦.f CmÉÆÃUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: Dj¥sÀ JªÀiï.ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦.J¸ï.L. UÁA¢ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 09.02.2018  gÀAzÀÄ  18:30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ¸ÀħÄâ ®ªÀiÁt ¸Á:G¥À஢¤ß vÁAqÀ. vÁ®ÆPÀ;§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr.(¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀjäÃl E®èzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ,  vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ, gÉÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ  CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀåzÉÆA¢UÉ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ:²æÃ. ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ  J¸ï.AiÀÄÄ. ¥ÉưøÀ G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.