Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018  PÀ®A: :279,304(J) L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í AiÀiÁåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¯ï&n mÁåPÀÖgï EAf£ï £ÀA§gÀ:PÉ.J.28 n/6161 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA§gÀ PÉ.J.28 n/6162 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqɬÄAzÁ § ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ  MªÉÄä¯É §®PÉÌ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ-¹zÀÝ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆÃgÀV ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ EvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J.28 JPïë/8866 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¹zÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA:gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÆÃgÀV ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ ¸ÀªÀÄUÁgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2018 PÀ®A: 32,34.  PÉ.E DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 08.02.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀlV vÁAqÁ £ÀA 3 vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà N.n ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥ÀgÀ «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ  gÉÃqÀ  ªÀiÁr MlÄÖ 4528/- gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä »rzÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ L±ÀéAiÀÄð gÁeÉÃAzÀæ £À®ªÀqÉ 23 ªÀµÀð,JvÀÛgÀ 5.0 Cr UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ-PÀ£ÀßqÀ ªÀägÁp EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ gÁeÉÃAzÀæ ¹zÀÝgÁªÀÄ £À®ªÀqÉ-52 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 29.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ®PÀëöätÚ @ ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà ¹AzsÉà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á; EAr vËPÀ¯ï ±Áå Nt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ mÉʯïì PÉ®¸À ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¹AzsÉ ¸Á: EAr vËPÀ¯ï ±Áå Nt vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.