Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 08-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2018  PÀ®A: 279. 337, 338, 304 [J] L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 07.02.2018 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆêÀiÁgÀzÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á: ©Ã¼ÀV PÁgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-29-JA-6314 £ÉÃzÀÝ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-29-JA-6314 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁjUÉ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ: nJ£ï-46-«í-6936 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ: JªÀiï.ºÉZï-24-«í-4409 £ÉÃzÀÝPÉÌ MªÉÄäÃ¯É CqÀØ §AzÀÄ qÁå¸ï ºÁ¬Ä¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è PÀĽvÀ E§âgÀÆ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÉĺÀvÉæ ¸Á: CdAiÀÄ £ÀUÀgÀ GªÀÄUÁð f¯Áè-G¸Áä£Á¨ÁzÀ gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 07.02.2018 gÀAzÀÄ 11:20 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA; CrªÉ¥Àà ¥ÀÆeÁj E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ¹AzÀV PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÄgÀ© ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  gÉÆÃR ºÀt 18,450=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt: 18,450-00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ-52 Q: 00:00 gÀÆ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹¦¹ ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
        ¢£ÁAPÀ; 07.02.2018  gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:CAiÀÄå£ÀUÀÄr 2] ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀA¢ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§  vÀA¢ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ  ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì ºÁUÀÆ ºÉʪÀqÀìð «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ1] N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ, 180 JªÀiïJ¯ïzÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 27, MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ ¨É¯ÉAiÀÄÄ 68.56 gÀÆ, EzÀÄÝ, MlÄÖ 27 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À ¨É¯É 1851.12  gÀÆ,UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. 2] ºÉʪÀqÀìð «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 97, MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ ¨É¯ÉAiÀÄÄ 56.27 gÀÆ, EzÀÄÝ, MlÄÖ 97 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À ¨É¯É 5458.19  gÀÆ,UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. 3] gÉÆÃR ºÀt 700=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ  ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.