Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 07-02-2018


Vijayapur District Police


Change within, Victory therein. 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018  PÀ®A: 279, 337. 304(J) L¦¹
       ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-28/nJ-6936, mÉæîgï £ÀA PÉ.J-28/nJ-6937 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ PÉøÀÄ ZÀªÁít ¸Á: ªÀÄzÀ¨sÁ« vÁAqÁ £ÀA-1 1 FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀ®V PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛUÉ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/J¥sï-8425 £ÉÃzÀPÉÌ EAf£ÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ° §r¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ²ÃªÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀļÀwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÀÆ¥Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á: DºÉÃj EªÀ¼ÀÄ UÀ¨sÀðªÀw EzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉæîgï UÁ° ºÁ¬Ä¹ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.   F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzsÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ PÉÆgÀªÀÄ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DºÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ªÀÄÄd«Ää¯ï vÀA|| UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ PÁ¯ÉèÁUï, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃn¨ÁªÀr E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀjAiÀiÁ®UÀ° EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÀaÑ£ÀªÀĺÀ¯ï zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 9500=00 2) E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ  52 C.¸À.Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ.¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ. ªÀAiÀiÁ. 38 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀ£À½î. FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤µÉâüÃvÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1)N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2)¤Ã° ªÀĹ EzÀÝ ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q; 00=00 3)gÉÆÃR ºÀt 3,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ»§Æ§ vÀA UÁ°Ã§¸Á§ UÉƼÀ¸ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 23 E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ¹AzÀV vÁ; ¹AzÀV   EªÀgÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÉÆÃgÀÄlV £ÁPÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®PÀ̪ÀiÁä¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 6350-00 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ   F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÉZï ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2018 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018  gÀAzÀÄ 16.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á®¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆãÀPÀ£À½î. ºÁ:ªÀ: PÀ¥À¤A§gÀV PÁæ¸À zÁ¨Á  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ  JgÀqÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPÀìUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁlð «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀĪÀ  ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ 96 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  [MAzÀÄ ¥Ëa£À C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 47-75 gÀÆ] MlÄÖ 4584-00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ ªÀiÁ®£ÀÄß C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV ¸ÁªÀðdjUÉ ªÀÄvÀÄÛ J£ï JZï 13 gÉÆr£À°è NqÁqÀĪÀ ¯ÁjAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018  gÀAzÀÄ 17.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà UÉÆüɣÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆÃwð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ®Ö «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀĪÀ  ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ 96 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  [MAzÀÄ ¥Ëa£À C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 47-75 gÀÆ] MlÄÖ 4584-00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ ªÀiÁ®£ÀÄß C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV ¸ÁªÀðdjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: . J£ï.f. C¥À£ÁAiÀÄPÀgÀ J J¸ï L gÀhļÀQ ¦ J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 05.02.2018 gÀ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)C±ÁàPÀ vÀA:ªÀÄÄvÉÆð¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ PÀÆqÀV ªÀÄvÀÄÛ vÉ®V ªÀÄvÀÄÛ vÀ¼ÉêÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A:87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)41,370 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2)52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï.  ªÉÆ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 06.02.2018   gÀAzÀÄ  16.10   UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® EAr ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð  ¸Á: ¤ªÁ¼ÀPÉÆÃr vÁ: ¹AzÀV E£ÀÄß 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÁwºÁ¼À, EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 4460=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.J£ï.¸ÀAPÀzÀ ¹JZï¹ 1030 § §UÉêÁr  ¦.J¸ï.   gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.