Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 06-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 19.01.2018 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµïð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀªÀ PÁ¯ÉèÁUÀ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ EAzÀĨÁ¬Ä UÀA/ §§ÄgÁªï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw - ®A¨Át ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁ¯É¨ÁUÀvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 05.02.2018 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ PÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥À gÉÆÃd PÉ.PÉ f J¸ï gÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯Éf£ÀÀ UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©üªÀÄ£ÀUËqÀ J ©gÁzÁgÀ ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 04.02.2018 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ «ÄãÁQë vÀA|| «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vɼÀUÀr ¸Á|| ªÀAzÁ® vÁ|| §, ¨ÁUÉêÁr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ UÉÆÃUÀĪÀÄäeï £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ. ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀA|| ¤A§tÚ vɼÀUÀr. ¸Á|| ªÀAzÁ® vÁ|| §,¨ÁUÉêÁr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.