Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 04-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018  PÀ®A: 379 IPC  & 41 (D), r/w 102 Cr.P.C
      ¢£ÁAPÀ: 03.02.2018 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01). ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. PÁ²£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆÃPÁPÀ, vÁ|| UÉÆÃPÁPÀ f|| ¨É¼ÀUÁ«, ºÁ||ªÀ|| 01- SUPERMARKET GULBARGA, HOUSE NO: 4-91, ºÁ||ªÀ|| 2- KASINATH BANGOLO, H-NO:#5/9, AT/PO- MADDARKI, SHAHAPUR TQ, YADGIR DT. SHAHAPUR. PIN-585223.  EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA: PÉJ 51 J£ï 1899 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 604.90 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävï 12,00,000/- F ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ CxÀªÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁUÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-MlÄÖ 604.90 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÀgÀºÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävï 12,00,000/- 01 ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ PÉJ 51 J£ï 1899 C||¸À||Q|| 4,00,000/- gÉÆÃR ºÀt ,86,500/- 01 ¯ÁªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C||¸À||Q|| 200/- 01 ¥Áè¹ÖPÀ §AzÀÆQUÉ ºÉÆîĪÀ §AzÀÆPÀ ¯ÉÊlgï C||¸À||Q|| 00.00/-  »ÃUÉ MlÄÖ C||¸À||Q|| 17,86,700/- gÀÆ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||  gÁeÉñÀ J¸ï ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÆ)  ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 03.02.2018 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ «oÀ×® SÉÆÃvÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆãÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ ¥ÁèlzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üÃPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CPÀæªÀĪÁV gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°è OLD TAVERN WHISKY- JA§ PÀA¥À¤AiÀÄ 180 JªÀiï J¯ï zÀ 2197 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 32 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ PÁ®PÉÌ UÀÄ£Éß ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ. C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦ J¸ï L wPÉÆÃmÁ ¦ J¸ïü gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 03.02.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®èqÀV 2) £À«Ã£À vÀA ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀÆeÁj 3) ¸ÀAdAiÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ gÀd¥ÀÆvÀ 4) ¸ÀĨsÁ¸À UÀÄgÀ¥Àà AiÀÄ® 5) ²ªÁ£ÀAzÀ fêÀ£À¹AUÀ ±ÀªÀıÁå¥ÀÆgÀ 6) ºÀtªÀÄAvÀ «oÉÆèÁ ±ÀªÀıÁå¥ÀÆgÀ 7)²ªÁf ®PÀëöät gÀd¥ÀÆvÀ 8) fêÀ£À¹AUÀ vÀA ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥ÀÄuÉPÀgÀ ¸Á||J®ègÀÆ ºÀqÀ®¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß E¸Éàmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀqÀ¸À®AUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 3200 gÉÆÃR ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ºÀt 1) 3200/gÀÆ 2) 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀvÀB ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 23/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 15.01.2018 gÀAzÀÄ 10.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð    ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä PÀtÄÚ vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C£ÀߥÀÆtð UÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr   (ªÉÆ.£ÀA: 9632702844) gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.