Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2018  PÀ®A: 279, 337, 338, 304 [J] L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå FgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå. »gÉêÀÄoÀ. ¸Á: EAr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-28/PÉ-6589 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ«ºÀ½î ºÀwÛgÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ-¹zÀÝ¥Àà. eÉmÉÖ¥Àà. §UÀ°. ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð. ¸Á; ºÀAdV. ºÁ;ªÀ; EAr gÉïÉé¸ÉÖñÀ£ï. FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀ C¥ÀgÁzÀ ªÉÄÊvÀ- ¹zÀÝ¥Àà. eÉmÉÖ¥Àà. §UÀ°. ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð. ¸Á; ºÀAdV. ºÁ;ªÀ; EAr gÉïÉé¸ÉÖñÀ£ï. F §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà. §UÀ°. ¸Á: ºÀAdV. ºÁ;ªÀ; EAr gÉïÉé¸ÉÖñÀ£ï vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018 PÀ®A: 279 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà £ÀgÉÆÃmÉ ¸Á||²gÁqÉÆÃt mÁmÁ 1109 «Ä¤ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ/28/J/9933 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ 1109 «Ä¤ ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.JZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆwð PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð` UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28/EJªÀiï/3241 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á||ºÉÆwð EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ¯ÁjAiÀÄ §®Q£À ¨Ár rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA UÉÆÃ¥Á® ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ¸Á||ºÉÆwð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 18;35  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ©üªÀÄtÚ vÀAzÉ d£ÀߥÀà ¸ÀAUÀ«Ä ¸Á|| §£ÉßnÖ ¦.n FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ §£ÉßnÖ ¦.n UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: © « £ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 16.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÅvÀ ¸ÀtÚ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV 2) PÁ¸À¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV 3) ¹zÀÄÝ ¸À¥Àà° ¸Á: vÁA¨Á DgÉÆæ C.£ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ C.£ÀA. 3 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C:Q:00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt: 2350=00/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] JgÀqÀÄ ¨Á®¥É£Àß C:Q: 00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À|| vÀ|| L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 08/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ C°è¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj @ PÀ¸Á§ ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV 2) ¹zÀÄÝ ¸À¥Àà° ¸Á: vÁA¨Á DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ ºÉƸÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C:Q:00=00/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) gÉÆÃR ºÀt: 1500=00/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß C:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 20/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£Àì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]gÉ:ªÀÅå:21[4], 21, 4[J]
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] n¥ÀàgÀ £ÀA:JAJZï;13/¹eÉ; 3193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÄ¢¯Áè EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¨Áæ¸ÀzÀ gÁAiÀÄ°n ¥ÀqÉzÀÄ E£ÀÄß½zÀ 3 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr  ªÀÄ J¸ïL EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 25/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr. FvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄïɠ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹.dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 455/- ºÁUÀÄ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆArgÀĪÀ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ïzÉÆA¢UÉ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 27/2018 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ: 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: PÀÆqÀV , vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ M®Ø lªÉÃgÀ£À «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀĪÀ  ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ 30 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  [MAzÀÄ ¥Ëa£À C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 68-56 gÀÆ] MlÄÖ 2056-80 gÀÆ. QªÀÄäwÛ ªÀiÁ®£ÀÄß C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV ¸ÁªÀðdjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ  UÀrØ  ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 31/2018 PÀ®A: 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀgÀ§Al£Á¼À ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À ºÀÄ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ PÀƯïræAPÀì CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÆ] §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
10] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 32/2018 PÀ®A: 87  PÉ.¦.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018  gÀAzÀÄ  17:10  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀgÁd AiÀĪÀÄ£À¥Àà GPÀÌ° ¸Á:¨ÁUÉêÁr E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ, ¸Á:¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÆ]  §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
11] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 21/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. & PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 & 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J).
      ¢£ÁAPÀ; 02.02.2018  gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀªÀ£À ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2] ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀªÀÄä ¨Á§vï £ÀA§gÀ E®èzÀ eÁ£ï rAiÀÄgï mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ- F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ«PÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.