Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 02-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2018  PÀ®A: 279. 304 [J] L¦¹ & 187 JªÀiï.«í DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA/ vÀÄPÁgÁªÀÄ §UÀ° ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ 28 J¥sï 2293 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ 28 J¥sï 2293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀzÀ°è §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 28 Dgï 1911 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀªÀÄä ºÁwêÀÄ vÀA/ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ ZËzÀj ªÀAiÀiÁ:21 EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢: 01/02/2018 gÀ £À¸ÀÄQ£À 04:30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÉÄʧħ vÀA;zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ j¸Á¯ÁÝgÀ ¸Á;PÉ JZï © PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
      ¢£ÁAPÀ; 25.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 02.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀÄÈw vÁ¬Ä:±ÉʯÁ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄPÀÄÌAr vÁ:f:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/01/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝÝ CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ CzÉ. F §UÉÎ gÀ« vÁ¬Ä ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á PÁA§¼É ¸Á:AiÀÄPÀÄÌAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 11/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 01.02.2018 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀqÀÄ«£À EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ±À¦PÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ ¨ÉÃ¥Áj,  ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á; EAr gÉÆÃqÀ §A§¼À CUÀ¹, CA¨Á¨Á¬Ä UÀÄr ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ¨Á±Á¸Á§ PÁRAqÀQ, ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á|| ¸ÀAdAiÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÀÄPÀÄÛªÀiï ±Á zÀUÁð ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ-¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 33/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 01.02.2018 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀiÁ£À¥Àà ²ªÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ,j£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄAPÀAa, vÁ: ¹AzÀV.  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀÄAPÀAa UÁæªÀÄzÀ PÀA¨ÁgÉ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-  1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 3,550/-gÀÆ.  2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L. ¸Á: ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 37/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 01.02.2018 gÀAzÀÄ 15:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÀÄzÀÝtV E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨ÁåqÀVºÁ¼À vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¨ÁåqÀVºÁ¼ÀzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 1000/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 1300/gÀÆ MlÄÖ 2300/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ ¸À:vÀ:  C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 24/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 01.02.2018  gÀAzÀÄ 18.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀA: ªÀiÁgÀÄw ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹.dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1650/- ºÁUÀÄ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆArgÀĪÀ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ïzÉÆA¢UÉ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ ¦.J¸ï.L  gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 20/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢gÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV vÁ|| ¹AzÀV ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ±ÁAvÀªÀé UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÉÄÃwæ  ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV vÁ|| ¹AzÀV ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr (ªÉÆ.£ÀA: 8095565846) gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.02.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.