Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018  PÀ®A: 279. 337, 338, 304 [J] L¦¹ & 187
   JªÀiï.«í DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ lAlA jPÁëzÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-29/©-0798 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lAlA jPÁëªÀ£ÀÄß ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ PÉƯÁígÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀmÉPï ªÀiÁr ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-51/AiÀÄÄ-8174 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß §®ºÉƼÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ lAlA jPÁëzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ§¸À¥Àà. ªÀÄ®è¥Àà. ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀuÉUÉ, JzÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà lAlA jPÁëªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. ªÉÄÊvÀ- §¸À¥Àà. ªÀÄ®è¥Àà. ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: § ¨ÁUÉêÁr F §UÉÎ £ÁUÉñÀ, xÁªÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉÃgÉƽî vÁAqÉ, vÁ: § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ; 31.01.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÉñÀ. gÉêÀt¹zÀÝ. PÀnÖªÀĤ. ¸Á: ºÉÆwð. mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. 28/©-5969 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ  ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-5969 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ZÀAzÀæPÁAvÀ. £ÀAzÀgÉrØ. ¹.¦.L EAr ªÀÈvÀÛ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 05/2018 PÀ®A: 174 (¹)¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ; 29.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 30.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁgÉÆà C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ 30 jAzÀ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è. EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §.¨ÁUÉêÁrAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ vÀA. £ÉëģÁxÀ CUÀgÀªÁ® EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£É fVzÀÄ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §AzÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zÁåªÀÄUÉÆAqÀ vÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉ¨Áâ¼À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr.. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 14/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 31.01.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æñÉÊ® ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: qÉÆÃtÄgÀÄ 2) §¸À°AUÀ FgÀ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ¸Á: qÉÆÃtÆgÀÄ 3) ¸ÀAvÉÆõÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: qÉÆÃtÄgÀÄ 4) gÀ« §¸À¥Àà vÀ¼ÀPÉÃj ¸Á: qÉÆtÆgÀÄ EªÀgÀÄ qÉÆtÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁðzsÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgï ¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:Q: 00=00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6500=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JªÀiï. CªÀn ¦J¸ïL ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.