Number of Visitors

Monday, February 12, 2018

DAILY CRIME NEWS 28-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ           
      ¢£ÁAPÀ: 27.01.2018 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðd ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D¸ÁgÀ Nt  E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á;«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr £ÉúÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 3170/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00/- F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.©. aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 27.01.2018 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1 (J) E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-1 (J) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 01) 52 E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 02) 10 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 03) 04 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ 04) gÉÆÃR ºÀt 36,200/- F §UÉÎ ²æêÀÄw J¸ï.r. PÉÆïÁígÀ ªÀÄ.¦.J¸ï.L D®ªÀÄnÖ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.