Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS 14-02-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 
 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 13.02.18 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀ¨ÁqÀV  & 3 d£ÀgÀÄ ¸Á; ªÀÄzsÀ¨sÁ«  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 27580/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2018 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 13.02.2018 gÀAzÀÄ  10:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Áæ¢PÁgÀ¢AzÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆÃAzÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤî zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ UÉƧâgÀUÀ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è 2948 QªÀÄäwÛ£À OLD TAVERN WHISKY -JA§ PÀA¥À¤AiÀÄ 180 JªÀiï J¯ï zÀ 43 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀævÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄ£Éß ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ  ºÁqÀPÀgÀ ¦ J¸ï L wPÉÆÃmÁ ¦ J¸ï     gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 30.01.2018 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ. vÀAzɩêÀÄgÁªï,ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ vÁ; EAr FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£É ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄRzÉêÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ. vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2018 PÀ®A: 87  PÉ.¦ DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 13.02.2018. gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¹ÃgÀ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ºÁ¢ªÀĤ  & 6 d£ÀgÀÄ  ¸Á; UÉÆÃqÁå¼À. EªÀgÀÄ UÉÆÃqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ  ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  2280-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á® ºÀ¼ÀÆîgÀ ¦.J¸ï.L. ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2018 PÀ®A: 87  PÉ.¦ DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 13.02.2018 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀA: ªÀiÁ¼À¥Àà ºÀÄ£ÀÆßgÀ & 4d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ eɪÀÇgÀ vÁ|| EAr  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 4200/- gÀÆ gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ ¦J¸ïL. gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.