Number of Visitors

Tuesday, February 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-02-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2018  PÀ®A: 279, 304J] L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀA: CfÃd ±ÉÃR ¸Á|| ªÀÄzÀÆæ¥À vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ L±ÀÑgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:12/JZï.¹:5661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: AiÀiÁ¹Ã£À vÀA: CfÃd ±ÉÃR ¸Á|| ªÀÄzÀÆæ¥À vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ±Á¯É¬ÄAzÁ vÀ£Àß d«ÄãÀ ªÉÄÃlVAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɸÀAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: PÀĪÀiÁgÀ: ±Á»ÃzÀ vÀA: ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ|| 09 ªÀµÀð ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÁ UÁr ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À-RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA: «ÄÃgÁvÁd @ «ÄÃgÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| ZÀqÀZÀt f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ; 18.02.2018  jAzÀ: 19.02.2018 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß § ¨ÁUÉêÁr- vÉ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁzÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁd 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À  ªÀåQÛUÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ²°à ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV  vÁ: § ¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2018 PÀ®A: 279-304[J] L.¦.¹

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.18  gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.J-28/ 0653 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ.J-23/n.J-2281, PÉ.J-23/n.J-2282, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ JgÀqÀÄ mÉæîgÀUÀ¼À°è PÀ©â£À ¥ÉArUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ CqÁØwrØAiÀiÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ R°Ã® EvÀ£À aÃPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ºÉÆgÀ½¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzï »A¢£À mÉæîgÀªÀÅ ¥À°Ö AiÀiÁVzÀÝjAzÀ aÃPÀ£ï 65 ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀWÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CA©ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: GªÀÄgÀd vÁ: EAr EªÀ£À ªÀÄK¯É mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï ºÁUÀÆ PÀ©â£À ¥ÉArUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀè®AiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ «ÄgÀV eÁw:»AzÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ZÀºÁzÀ CAUÀr ¸Á:D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ D¼ÀªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018 PÀ®A: 32, 34  PÉ.E DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:65ªÀµÀð ¸Á:§£ÉßnÖ ¦.J FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦ügÁå¢ L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2018 PÀ®A: 87  PÉ.¦ DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 19.02.2018 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 11) UÉƯÁè¼À¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, E£ÀÄß 09 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 4,450/-gÀÆ.  2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.JZï .¥ÀÆeÉÃj.  ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 19-02-2018


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ

          ¢£ÁAPÀ; 17.02.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ gÀAUÀzÁ¼À EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ¥Àæ«t vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ gÀAUÀzÁ¼À ¸Á. UÀzÀUÀ ¥ÀAZÁPÀëj £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  

       ¢£ÁAPÀ; 18.02.2018. gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2) CPÀâgÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ 3) CgÀÄt vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄtQ, 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ §¼ÉÆî½î, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  5) CPÀâgÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á|| gÀAVãÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¦.qÀ§Äèöå.r D¦üøÀ PÀA¥ËAqÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ 6,800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: J¸ï.©. ¥Ánî. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) J.¦.JA.¹ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

DAILY CRIME NEWS ON 18-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 
 
1] vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2018  PÀ®A: 279,304[J]. L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ 

      ¢£ÁAPÀ; 16.02.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ    ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA, £ÀgÀ¹AUï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ.  ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn vÁ/ vÁ½PÉÆÃn ¯Áj  £ÀA PÉJ-28/5109 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA, ªÀÄ®ètÚ ªÀiÁ®UÀwÛ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀA, ªÀÄAvÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| vÀªÀÄzÀrØ FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉJ-28/EE-8001 £ÉÃzÀgÀ°è  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆtÆÚgÀ¢AzÀ vÀªÀÄzÀrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¯Áj  £ÀA PÉJ-28/5901  £ÉÃzÀ£ÀÄß  Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/EE-8001 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ PÉqÀ«  ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¥Àæ«Ãt vÀA, ªÀÄAvÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| vÀªÀÄzÀrØ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À  ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ  gÁªÀÄ£ÀUËqÀUÉ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr.  ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA ±ÀAPÀæUËqÀ C¹Ì, ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð. eÁw »AzÀÆ gÀrØ, GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| vÀªÀÄzÀrØ vÁ|| ªÀÄÄzÉÞ©ºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÀuÉ  

         ¢£ÁAPÀ; 08.02.2018 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ ªÀiÁzÉêÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° ¸Á|| CgÀPÉÃj, ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd ªÀÄA¢gÀºÀwÛgÀ, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ  ªÉÃlgï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ²æÃVj zÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV zÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ dAiÀIJæà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ZÀ®ªÁ¢.  ¸Á|| CgÀPÉÃj, ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

      ¢£ÁAPÀ; 07.02.2018 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ±À§£Á UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄPÀ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á. wPÉÆÃmÁ ºÁ°- §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÀªÁ¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀÆ° PÉî¸ÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ AiÀÄ°èAiÉÆà ºÉÆV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ. F §UÉÎ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ §AzÉãÀªÁd ªÀÄPÀ£ÀzÁgÀ ¸Á. wPÉÆÃmÁ ºÁ°- §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ 11:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ ZËzÀj,ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî ¥ÀlÖt vÁ:¹AzÀV FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß ¥Á£À ©qÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 1475-26 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 34 gÁeÁ «¹ÌAiÀÄ PÁélgÀ ¨ÁnUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1]  1475/26 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 34 gÁeÁ «¹ÌAiÀÄ PÁélgÀ ¨ÁnUÀ¼ÀÄ gÉÆÃR ºÀt 40/gÀÆ UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgï ºÉZï r ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ 11;50 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÉÆÃqÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 15 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ° AiÀÄ®UÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÉøÁ§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| © « £ÁåªÀÄUËqÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

    ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥Áà¸ÁºÉç vÀA/ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀÌgÀÆV, vÁ:¹AzÀV, ºÁ° ªÀ¹Û-ZÀqÀZÀt. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ¥ÀvÁæ¸ï ±ÉqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ MlÄÖ 248=55/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï. J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ¨ÁåUï¥sÉÊ¥Àgï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¥ÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CzÀð ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À||vÀ| J¸ï. J¸ï. PÁªÀÄUÉÆAqÀ J.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ MMRD ACT.

    ¢£ÁAPÀ: : 17.02.2018  gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: ºÀAqÀgÀUÀ¯ï vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀégÁeï 744 FE PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-26-nJ-4287 £ÉÃzÀÄÝ mÉæöÊ®gï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ. EzÀgÀ°è CAzÁdÄ 2,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ| f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ } ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

 

DAILY CRIME NEWS ON 17-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 
1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018  PÀ®A: : 143 147 302 201 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹  
    
 ¢£ÁAPÀ; 16.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ©gÁzÁgÀ ¦æ¤ì¥À¯ï µÀtÄäSÉñÀégÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆÃaAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯É ¹AzÀV eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ  2] ¨Á§Ä vÀA £ÀAzÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á; ²ªÀtV ºÁªÀ; ¹AzÀV  ºÁUÀÆ µÀtÄäSÉñÀégÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆÃaAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯É ¹AzÀV eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ J®è DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ¸Á ; ¹AzÀV vÁ; ¹AzÀV  EªÀgÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ eÉÆåÃw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ µÀtÄäSÉñÀégÀ  »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÉÆÃaAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ  DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦æ¤ì¥À¯ï ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï  ªÁqÀð£À EzÀÄÝ  J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ  ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ¹AUï vÀA ¹zÁæªÀĹAUï  dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð ¸Á; eÉêÀVð vÁ; eÉêÀVð f; PÀ®§ÄVð FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ  GgÀ®Ä ºÁQ  ¸ÀzÀj PÉÆïÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà ©aÑ PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ 06/ JªÀiï -7296 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉêÀVð ¥ÀlÚtzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUï  vÀA PÀ¯Áåt¹AUÀ dªÀiÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á; eÉêÀVð vÁ; eÉêÀVð f¯Áè PÀ®§ÄVð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ  
   
     ¢£ÁAPÀ; : 16.02.2018 gÀAzÀÄ 18.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¨Á§gÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á:zÀ¸ÀÆgÀ, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2536=72/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 37 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.   F §UÉÎ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á® . «í. ºÀ¼ÀÆîgÀ ¦.J¸ï.L. ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ  ACT: 4 (1 A) M.M.R.D
           ¢£ÁAPÀ; 16.02.2018  gÀAzÀÄ  11.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV UËqÀgÀ Nt  2] E¸ÁPÀ vÀAzÉ ºÁf¯Á® PÀgÀ£Áa ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÉæîgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ£À°è  ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÆ]  §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
 
 
 
 
 
4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPïÖ
 
    ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA:±ÀgÀtUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ M®Ø lªÀj£ï mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ. DUÀ ªÉÃ¼É F ¢ªÀ¸À vÁjÃRÄ: 16-02-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 18:00 WÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. F PÀÆqÀ vÁ¨ÁPÉÌ ¹PÀÌ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A. 32-34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)30 N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQlUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï zÀµÀÄ× EgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018  PÀ®A: 4 (1 A) M.M.R.D. & 379 IPC
 
     ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018  gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-28/TA-8647 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: KA-28/TC-2474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀĪÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ¢AzÀ aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 UÁæªÀÄzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-28/TA-8647 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: KA-28/TC-2474 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæîgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ.J¸ï.AiÀÄÄ, r.J¸ï.¦ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À «¨sÁUÀ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
 
    ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] GªÉÄñÀ vÀA:¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À D®ªÀÄnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå LrAiÀÄ¯ï ºÉÆmÉïïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 

DAILY CRIME NEWS ON 16-02-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
 
 
1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    
 ¢£ÁAPÀ; 15-02-2018 gÀAzÀÄ 1600  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ. eÉêÀgÀV ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ;EAr FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70-80 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°è EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: «í.n. gÁoÉÆÃqÀ. ¹.¦.¹.-1179 EAr UÁæ«ÄÃt ¦,J¸ï, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ EAr  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].  
   
     ¢£ÁAPÀ; 15-02-2018 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃwæ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ;EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°è EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ ¸À:vÀ: J¸ï.¦. PÁA§¼É. ¹.JZï.¹.-1212 EAr UÁæ«ÄÃt ¦,J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    
      ¢£ÁAPÀ; 15-02-2018 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ CªÀÄÈvÀ £ÁUÀuÉ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ;EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°è ¸ÀPÁðg À¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°è EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: Dgï. ¦. UÀqÉÃzÀ. ¹.¦.¹.-664 EAr UÁæ«ÄÃt ¦,J¸ï, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ
 
 
¢£ÁAPÀ: 15/02/2018 gÀAzÀÄ 18:55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ) ªÉÄʯÁj vÀAzÉ §¸À¥Àà dªÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, 2) gÁdÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà C®PÀÄAmÉ, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, 3) gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, 4) ®w¥sÀ vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ dªÀ½ ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð, 5) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð, ¸Á!! ¹AzÀV £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ CAdĪÀÄ£À PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 12,570/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ²æà JJ¸ï.J¸ï.zÀÄzÀÝV JZï.¹ 1341 ¹AzÀV ¦. J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ
 
 
¢£ÁAPÀ: 15-02-2018  gÀAzÀÄ 16-35 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð ¸Á: ²gÉÆüÀ 2E£ÀÄß 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ²gÉÆüÀ gÀ¸ÁÛ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ²gÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«Ä¥À ¸ÀgÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 10.450/- gÉÆÃR ºÀt, F §UÉÎ ²æà f.J¸ï.¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.