Number of Visitors

Wednesday, January 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 31-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/2017 PÀ®A: 279, 337, 304 (J) L.¦.¹.
 
       ¢£ÁAPÀ 30/12/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁgÀ £ÀA: JA.JZï: 09/©.JPÀì: 348 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Àé¦ßî vÀA: ¨Á§¸ÉÆà ±ÁºÀ¥ÀÄgÉ ¸Á: EZÀÑ®PÀgÀAf ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA: JA.JZï: 09/©.JPÀì: 348 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj£ÀAzÁ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÉÆgÀ« vÁAqÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ vÉÆgÀ« PÀqɬÄAzÁ §AzÀÄ vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀ½¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÁåeÉÆà £ÀA: PÉJ: 28/J: 6067 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¥ÁåeÉÆÃzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzÀĪÀÄw vÀA: £ÀÆgÀAzÀ¥Áà ±Éé£ÀPÀnÖ ºÁUÀÆ ±À¨Á£Á vÀA: ±ÉÃPÀ¯Á® £ÀzÁ¥À E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiË£ÀªÀiÁä UÀA: NAPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..F §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀA: ZÀAzÀæ£ÁxÀ PÀªÀ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ «zÁåy𤠸Á: ºÀÄt¸ÀV f: AiÀiÁzÀVj ºÁ°ªÀ¹Û CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀ¸Àw UÀȺÀ   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ 416/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
¢£ÁAPÀ 30-12-2017  gÀAzÀÄ  1010  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¸À£ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  mÉæîgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÉæîígÀzÀ°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.   F §UÉÎ ²æÃ; J¸ï, © , UËqÀgÀ  ¦ J¸ï L  [PÁ & ¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ   gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 417/2017  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ 30-12-2017  gÀAzÀÄ  1420  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-24/nJ-3624 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ  £ÀA§gÀ EgÀzÀ mÉæîígÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, 2] ¸ÀégÁd ÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ÉÆÃAzÀt ¸ÀARå gÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀZÀ¹ì ÀA§gÀ:    CH40606043575  Ad£À £ÀA§gÀ:43,1024/SPHO9507 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÀA§gÀ PÉJ- EgÀĪÀ¢¯Áè, £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÁªÀÅ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ ²æÃ; J¸ï, © , UËqÀgÀ  ¦ J¸ï L   [PÁ & ¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ   oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2017  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ 30.12.2017 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà eÁ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆtÆÚgÀ, ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ£ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï vÀAUÀqÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¨Á¨ÁvÀÛ £ÀÆå D²ÃªÁðzÀ qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] ºÉʪÀqÀð¸ï «¹Ì CAvÀ ¯Éç® EzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ. MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ QªÀÄävÀÄÛ 56 gÀÆ, 27 ¥ÉÊ, MlÄÖ £Á®ÄÌ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃn£À QªÀÄävÀÄÛ 225=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 2] ªÉÄPïqÁ¯ï gÀªÀiï CAvÀ ¯Éç® EzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ. MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ QªÀÄävÀÄÛ 82 gÀÆ, 85 ¥ÉÊ, »ÃUÉ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃn£À QªÀÄävÀÄÛ 165=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 3] N¯ïØ mÁªÀj£ï «¹Ì CAvÀ ¯Éç® EzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ. MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ QªÀÄävÀÄÛ 68 gÀÆ, 56 ¥ÉÊ, MlÄÖ £Á®ÄÌ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃn£À QªÀÄävÀÄÛ 274=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ.4] ¤Ãj£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ -04 MAzÀÄ °ÃlgÀzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ: 00=00 5] ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ -08 QªÀÄävÀÄÛ: 00=00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ ²æà ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.