Number of Visitors

Wednesday, January 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2017 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹.  
       ¢£ÁAPÀ; 28.12.2017 gÀAzÀÄ 19.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28-E.JªÀiï- 5995 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀªÀÄr UÁæªÀÄ¢AzÀ zsÀjUÀÄqÀØzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉqÀ« ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ azÁ£ÀAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« CªÀ£À §®Q£À ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 28.12.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ C¥sÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 47/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡        
          ¢£ÁAPÀ 28.12.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ©PÀëÄPÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ 65 jAzÁ 70 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ¹AzÀV gÉÆÃrUÉ §gÀĪÀ §ÄgÁt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸Àì vÀAUÀÄzÁtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀ¹«¤AzÁUÀ° vÁ¼À¯ÁgÀzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄʧƧ¨ÁµÁå vÀA: ¨Á¯ÉøÁ  eÁvÀUÁgÀ eÁw eÁvÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄzÀ¨Á« vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ    gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/2017  PÀ®A: 78[3] Pɦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.12.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA: ®PÀëöät K¼ÀV ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á: K¼ÀV vÁ:EAr  EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 90 gÀÆ. PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹. dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃt ©PÉ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 240 ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ aÃnAiÉÆA¢UÉ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 240 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2] N¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¨Á® ¥É£ÀÄß MAzÀÄ F §UÉÎ ¸ÀvÀ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.