Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 29-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ D.åPïÖ

        ¢£ÁAPÀ: 28.12.2017 gÀAzÀÄ 16;55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ  ºÀƪÀtÚ ¥ÀÆeÁj  ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV ºÉUÉÎgÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä  PÉÆqÀĪÀ  PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt  CA§ÄªÀ  ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ;1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 540/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q:0:00 gÀÆ.3) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q:0:00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À.vÀ  ¦gÁå¢; ²æà J£ï.JZï. ¥ÀÆeÉÃj ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹AzÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ
   ¢£ÁAPÀ 28.12.2017 gÀAzÀÄ 16:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] CPÀâgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä.1] gÉÆÃR ºÀt 540/-gÀÆ.  2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ  Q: 00=00.3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q: 00=00 F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.