Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 28-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 340/2017 PÀ®A: 279. 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ    
        ¢£ÁAPÀ; 26.12.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÀ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZï 13 ©: 4641 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvï: ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀįÉèò vÀA, ²æêÀÄAvÀ PÀdðVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ §®ªÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, Q¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ±ÁªÀªÁVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®zÀ ºÀwÛgÀ J®ªÀÅ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æêÀÄAvÀ ¹zÁæªÀÄ PÀdðVPÀgÀ ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀhļÀQ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 310/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ : 27.12.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. £Á«. ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð. ¸Á:UÉÆgÀ£Á¼À vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-750/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ   
   ¢£ÁAPÀ : 27.12.2017 gÀAzÀÄ, 14:15, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] ¥ÀAZÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå gÁA¥ÀÆgÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä. 1] gÉÆÃR ºÀt 5460/-gÀÆ. 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ  Q: 00=00. 3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q: 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ