Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 342/2017 PÀ®A: 341, 504, 307  L¦¹    
        ¢£ÁAPÀ; 25.12.2017 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqÀ 2] CgÀÄt ¥ÉÆêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ 3] CgÀ«AzÀ ¯Á®Ä gÁoÉÆÃqÀ 4] vÀÄPÁgÁªÀÄ «oÀ×® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: J®ègÀÆ ElAVºÁ¼À vÁAqÁ £ÀA: 1. DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÉÆQÌ£À ¸À®ÄªÁV EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ¹lÄÖ »rzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀĺÁAvÉñÀ eÁzÀªÀ E§âjUÀÆ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr J ªÀÄPÀ̼Áå gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛj ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ DgÉÆæ C.£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ MwÛ »r¢zÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzsÁ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ ºÁUÀÆ »qÀQ ºÀwÛgÀ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÁ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÀÆ eÉÆÃgÁV ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀUÉÊUÉ ZÀÄaÑ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀĨÁµÀ vÀA: CdÄð£À eÁzÀªÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ MwÛ »r¢zÀÄÝ DUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£Éà ¸ÉÆAlPÉÌ 2 ¨Áj ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ.  F §UÉÎ «¯Á¸À vÀA: £ÁxÀÄ eÁzÀªÀ  ¸Á: ElAVºÁ¼À vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ 26.12.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀĸÀÄÛA £À©Ã¸Á§ ¸ÀAdªÁqÀ ¸Á: ¸ÁvÀ®UÁAªÀ vÁ: EAr 2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÀzÁ²ªÀ PÀ¯Áåt ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-1050/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2017 PÀ®A: 307, 504, 506 L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ 24.12.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ. C±ÀÄæ¨Á. ¦dUÉÆÃqÉ. ¸Á: PÀÄAzɪÁr. vÁ; MqÉÆÃt f: ©ÃqÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÉÆêÀÄ® ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr CªÀ½UÉ F gÀAr AiÀiÁgÀzÉÆà ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁqÁå¼À EªÀ½UÉ ©qÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ CªÀ¼À PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉƬÄvÁ¢AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ UÉÆÃgÀPÀ. vÀAzÉ zÉÆAr¨Á. zÉÃmÉ ¸Á: zÉmɪÁr. vÁ; MqÉÆÃt f: ©ÃqÀ [ªÀĺÁgÁµÀÖç]. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 411/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPïÖ.   
      ¢£ÁAPÀ 26.12.2017 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¸ÁàPÀ ªÀÄÄvÉÆð¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ 2] PÁ¹ÃªÀiï ¨ÁµÁ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ 3] E¨Áæ»A ¨ÁªÁ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ  ¸Á: J®ègÀÆ PÀÆqÀV 4] C¯ÁÛ¥ï ZÁAzÀ¸Á§ ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À 5] ¹zÀÝAiÀÄå ±ÀAPÉæAiÀÄå ©Ã¼ÀV ¸Á: E§âgÀÆ UÉƼÀ¸ÀAV, 6] ¨Á§Ä EªÀiÁªÀĸÁ§ lPÀ̼ÀQ 7] ºÀtªÀÄAvÀ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: E§âgÀÆ ªÀĸÀÆw, 8] ¥Àæ±ÁAvÀ UÀt¥Àw gÁAiÀÄÌgÀ  ¸Á: ªÀÄ®WÁt 9] gÀªÉÄñÀ UÀÄgÀ¥Àà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï, ©, UËqÀgÀ  ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:  26.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.