Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 25-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 339/2017 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹      
       ¢£ÁAPÀ; 23.12.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï vÀA PÀĢåÀ¹AUï ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| OgÀAUÁ¨ÁqÀ ©ºÁgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA JªÀiï JZï 14- E¹-2010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-J£ï-1576 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦gÁåzÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄAUÀvÀgÁªÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CgÉÆÃgÁ ªÀAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÀ ¸ÀÆÌ® PÀªÀ®V ºÁUÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À£À°èzÀÝ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀĺÀvÉÆà EªÀjUÉ ¨Áj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ZËzsÀj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÀÄAUÀvÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀgÁVzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ  ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï vÀA PÀĢåÀ¹AUï ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| OgÀAUÁ¨ÁqÀ ©ºÁgÀ EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝgÁdÄ PÁ²Ã£ÁxÀ §AqÁgÀPÀªÀmÉ eÁw ºÀlUÁgÀ GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| gÁeÁf£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2017 PÀ®A: 279.304(J) L.¦..¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï  «í DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ 24.12.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ;28/nJ;6974 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀÄ. FvÀ£ÀÄ gÁ² ªÀĹ£À PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E¨Áæ»A¥ÀÄgÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  UÉƯÁè¼ÉñÀégÀ PÀÈ¥Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ §¢UÉ EzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À®è« vÀA;ªÀiË£ÉñÀ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ; 3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ  ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½Ã¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ªÀiË£ÉñÀ vÀA;²æÃPÁAvÀ §rUÉÃgÀ  GzÉÆåÃUÀ ;§rUÉÃvÀ£À ¸Á;E¨Áæ»A¥ÀÄgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ 24.12.2017 gÀAzÀÄ 16.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æñÉÊ® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà PÀÄA¨sÁgÀ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ .DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 4800 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2017 PÀ®A: : 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ 24.12.17 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.gÁªÀĸÁé«Ä vÀA ²ªÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1,140/-  gÀÆ 2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:  24.12.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ