Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 409/2017 PÀ®A: 279,337,338, 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ    
       ¢£ÁAPÀ; 22.12.2017 gÀAzÀÄ 18.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á||ElV ¥Áå¸ÉAdgÀ lAlA £ÀA§gÀ PÉJ 29/©-4286 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉƼÀ¸ÀAV¬ÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ lAlA ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr lAlAzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á||ElV  EªÀ½UÉ ºÁUÀÆ lAlAzÀ°è PÀĽwzÀÝ  E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ,  F WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  vÁ¬ÄUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¤qÀUÀÄA¢ ¸ÀPÁðj zÀªÀSÁ£ÉUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ  ¢£ÁAPÀ: 22-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ElV. vÁ||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2017 PÀ®A: 279, 337, 304[J] L.¦.¹.  
        ¢£ÁAPÀ 22.12.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ-dmÉÖ¥Àà vÀA. zÀ±ÀgÀxÀ £ÁUÀgÀ½î ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á|| SÉÃqÀV. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EJZï :3861 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ.FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ : 28/EJZï :3861 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ, gÉÆÃqÀV PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ £ÁzÀ PÉ.r. PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï ªÀiÁr PÉr« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, PÁ°UÉ C®è°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÝ®èzÉà »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆæ dmÉÖ¥Àà FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ,ªÁUÀ  EArAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 22/12/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ zÀ±ÀgÀxÀ vÀA. ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÀgÀ½î ¸Á|| SÉÃqÀV. vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2017 PÀ®A: 279. 337. 338 304(J) L.¦.¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ    
         ¢£ÁAPÀ 22.12.2017 ರಂದು 09.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄÄ.PÉ/04/¹J/9468 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಿಜಯಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಕ್ಕೆ ಓವರಟೆಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಬುಲೇರೋ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ/16/ಸಿ/1023 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಜೀಪನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಪ್ರಥ್ವಿ ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟಾವಿ ವಯಾ 3 ವರ್ಷ ಸಾ|ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ,ಜಯಶ್ರಿ ಕಟಾವಿ , ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಣ್ಣೂರ ,ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಡಚಣ. ಆಕ್ರತಿ ಕೊಣ್ಣೂರ ವಯಾ 2 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಪರಾಂಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಘಾಯಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ಘಾಯಹೊಂದಿದ ಪ್ರಥ್ವಿ ತಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟಾವಿ ವಯಾ 3 ವರ್ಷ ಇವನು ವಿಜಯಪೂರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 1100 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ F §UÉÎ ಮಹಾನಂದಾ ತಂ ಪ್ರಕಾಶ ಶಿರೋಳ ವಯಾ 24 ವರ್ಷ ಸಾ||ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ||ಜಮಖಂಡಿ ಹಾ|||| ವಿಜಯಪೂರ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಓಣಿ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2017 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.«Ä.PÁ. 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]. & 177 JªÀiï.JªÀiï «. AiÀiÁPÀÖ.
        ¢£ÁAPÀ 23.12.17 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÉÆqÉè  ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: CAdÄlV [¥Á¹AUï £ÀA§gÀ E®èzÀ HOLLAND 3037 PÀA¥À¤AiÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ] FvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è  »AUÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV  ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï. gÁoÉÆÃqÀ ¹.JZï.¹. 1175. gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:  23.12.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ 22.12.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÁ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CdÄð£À ¨sÉÆë EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ gÉÆÃR ºÀt 7690=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄF §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À||vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:  23.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ