Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 23-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2017 PÀ®A: 304(J) L.¦.¹      
       ¢£ÁAPÀ; 21.12.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ºÀAzÁæ¼À ¸Á: ªÀdÓ®, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÉÆUÀj gÁ² ªÀIJãÀ £ÀA: PÉJ-33 / J-2667 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁ² ªÀIJãÀ £ÀA: PÉJ 33 / J-2667 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ² ªÀIJãÀ£ÀÄß d«ÄãÀzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è  vÉÆUÀj ¸Á°UÉ  ºÀZÀÄѪÀ ¸À®ÄªÁV »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁ² ªÀIJãÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀA: ºÀtªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-49 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀrªÀÄnÖ EªÀ¤UÉ  »A¢¤AzÀ  rQÌ ºÁ¬Ä¹ gÁ² ªÀIJãÀªÀ£ÀÄß CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÀAPÉæªÀÄä UÀA: §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj :. ¸Á: PÀªÀrªÀÄnÖ  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2017 PÀ®A: 279.304(J)L.¦..¹
        ¢£ÁAPÀ 21.12.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA/ ¨Á¼ÀÄ PÉÆvÁé® ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ¯ÉÆä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 29 qÀ§Æè 8535  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ©.J¯ï.r.E gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ EAr gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ §AzÀÄ ©zÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ CqÀØ §AzÀ DPÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ ©zÀÄÝ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢:22/12/2017 £À¸ÀÄQ£À 03:15 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀĪÀÄ£À vÀA/ ¨Á¼ÀÄ PÉÆvÁé® eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ:48 GzÉÆåÃUÀ;ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
         ¢£ÁAPÀ 22.12.2017 gÀAzÀÄ 18:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà QtV ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä. 1] gÉÆÃR ºÀt: 450/-gÀÆ. 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ  Q: 00=00. 3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ Q: 00=00  F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2017 PÀ®A: 15[J]-32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ 22.12.2017 gÀAzÀÄ 21:00, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄ @ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzsÉ ©üêÀıÁå AiÀÄAlªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á||D®ªÉÄî FvÀ£ÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ  ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ  C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  zÁ¨ÁzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤Ãr ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁè¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ  ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï J¯ï zÀ M¯ïØ lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q: 137:12 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ eÉUïÎ Q:0000/gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:  22.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ