Number of Visitors

Monday, January 22, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 22-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀeÁPÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£ï ¸Á¨ï ±ÉÃSï 2) f£Á߸Á vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ£ï¸Á¨ï, ¨ÉÃ¥Áj, 3) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÁføÁ¨ï ¨ÉÃ¥Áj, 4) §¶ÃgÀ vÀAzÉ C¥Àà¸ÁºÉÃ¨ï ¸ÉÃSï. 5) ºÁfêÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£ï¸Á¨ï eÁvÀUÁgÀ.J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ J£ï JZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀÆå PÉJZï© PÁ®¤ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÀÄļÀîPÀAnAiÀÄ°è. PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤî Dgï PÁA§¼É, ¹¦L   f f ªÀÈvÀÛ,  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2018 PÀ®A: 323 324 354 504 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹   .
      ¢£ÁAPÀ; 21.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 2] ¥ÀÄAqÀ¥Àà vÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 3] d£ÀPÁ¨Á¬Ä UÀA PÀ¯Áåt ©gÁzÁgÀ 4] VÃvÁ UÀA ¥ÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á; J®ègÀÆ SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV. ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ C®èzÉ DdÄ ¨ÁdÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ,DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E°è ºÁAiÀĨÉÃrj CAvÁ ºÉý CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄ®PÀtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà §Al£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ²æÃzÉë UÀA ªÀÄ®PÀtÚ §Al£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ  DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀqÀ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ªÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄ®PÀtÚ §Al£ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á; SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.