Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2017 PÀ®A: 376.342, 506- ¨sÁzÀA¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ  38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀ¸ïð DåPïÖ. 1961. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÉÆì©ðmÉAmï EAlgɸïÖ DåPïÖ. 2004.                                          
¢£ÁAPÀ: 19-12-2017 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PɼÀV£ÀªÀĤ ¸Á: D®ªÉÄî EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ £À©¸Á§ ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ ªÁgÀPÉÌ 5000/gÀÆ §rØAUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ªÁgÀPÉÌ 5000/gÀÆ §rØ PÉÆqÀPÉÆÃvÀ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. §rØ PÉÆqÀĪÀzÀÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆævÀ£À vÉÆAzÀgÉUÉ HgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À ¨sÀAiÀÄPÉÌ §rØ PÉÆqÀPÉÆÃvÀ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. CªÀ½UÉ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ vÀ£Àß PÉÆðUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É E§âgÀÄ PÀÆr gÉÆPÀÌzÀ ªÀåªÀºÁgÀ §VºÀj¹UÉÆüÀ §jæ  CAvÁ  ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß  PÉÆðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®eÉÆÃj¤AzÀ PÉÆðAiÀÄ°è eÉQÌPÉÆAqÀÄ §rØ gÉÆPÁÌ PÉÆqÀĪÀzÀÄ DUÀ°PÀÌAzÀæ vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®V PÉƼÀÄî CAvÁ  PÀÄvÀV »rzÀÄ UÁ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« §®eÉÆÃj¤AzÀ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr aÃgÁrzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀĪÀzÁV ¥ÁætzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÉÆðAiÀÄ°è ºÁQ PÉÆðAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ºÁQ Qð ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÁwêÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017 PÀ®A: 3 (1) qÀ§Æèöå (1) 3(2) (V) (J) J¸ï¹/J¸ïn  ¦J DåPÀÖ 2015 & 143.147.341. 363. 342.376(r) 302 gÉ/« 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 5. 6.& 17 POCSO ACT 2012

     ¢£ÁAPÀ : 19-12-20147  gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1]  ¢Ã¥ÀPÀ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÁUÀÆ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ & CmÉÆÃzÉÆA¢UÉ  4-5 d£ÀgÀÄEzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ zÁ£ÀªÀiÁä ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²¸ÀÖ eÁåwAiÀĪÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ NzÀÄwÛgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀªÀ£ÁzÀ ªÉÄîeÁåwAiÀÄ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÀ zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢ E§âgÀÆ PÀÆr gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÆÌn ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ ¸ÀÆÌn JzÀÄjUÉ ¤°è¹ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÉÄÊvÀ½UÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀÆÌnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAiÀÄÄÝ CªÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ  EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¸Á||  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 346/2017 PÀ®A: 143 .147.148.324.354.504.506 ¸À/PÀ 149 L ¦
¢£ÁAPÀ-19-12-2017 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸Áé«Äf ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ²ªÀZÁAiÀÄðgÀÄ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr 2) gÁdÄ UÀaÑ£À ªÀÄoÀ 3) ¸ÀAfêÀ »gÉêÀÄoÀ 4) gÀªÉÄñÀ ©zÀ£ÀÆgÀ 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À §ÈAVªÀÄoÀ 6) ¸ÀĤî ¨ÉÊgÀªÁqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆæ C£ÀA 01 £ÉÃzÀªÀgÀÄ F »AzÉ °AUÁAiÀÄvÀ zÀªÀÄðzÀ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ CªÀºÉüÀ£ÀPÁj ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÉÆA¢UÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀÄxÀð£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁr f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀPÉÌ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ zÀªÀÄðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr DgÉÆæ C£ÀA 01 £ÉÃzÀªÀgÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ zÀªÀÄðzÀ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ£ÀÄß PÀëªÉÄ PÉüÀ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ DªÀgÀtzÀ ©Ã¢ ªÀÄgÀPÀÆåj ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ d£ÀjUÉ w¼À¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è J®è DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¯ÉÊl Dj¹ PÀ®Äè, ZÀ¥Àà°,§rUÉUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀÄ UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÁZÀѱÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀĸÀ½ eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ -49 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:wPÉÆÃl vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄg gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ