Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 19-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 358/2017 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. & 187.JªÀiï.«. DåPïÖ  
       ¢£ÁAPÀ; 17.12.2017 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:28/n.¹.-4251 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀAa UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÀ UÉÆ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄAPÀAa §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÀPÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzÀV-UÉÆ®UÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ CwÛAiÀiÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ zsÀªÀÄðgÁd UÁtÂUÉÃgÀ @ CUÀwxÀð, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀV (ªÀÄAzÉêÁ®), vÁ: eÉêÀgÀV ºÁ°ªÀ¹Û AiÀÄAPÀAa, vÁ: ¹AzÀV EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ®QëöäèÁ¬Ä EªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà  ªÀÄ°è£ÁxÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ CUÀwxÀð, ¸Á: AiÀÄAPÀAa, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2017 PÀ®A: 279, 338, 304[J] L.¦.¹       
     ¢£ÁAPÀ 16.12.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÉÆAqÀUÀƽ ¸Á: vÀqÀ®V ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/Er-7997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀqÀ®V PÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ£ÁxÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉ£Á® ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ JwÛ£À UÁrUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±À ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, UÀ®èPÉÌ, JzÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ D §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 17-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀÄ£ÀUÀƽ. ¸Á: vÀqÀ®V vÁ:§.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017  gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ gÀªÉÄñÀ PÁ¼É, ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl 2) CµÀðzï C§Äݯï gÀeÁPÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¢ªÀlUÉÃj UÀ°è 3) ¸ÉʨÁeï gÀ¦üÃPÀ UÁ¸ÀªÀÄrØ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¢ªÀlUÉÃj UÀ°è  4) ¨Á§Ä¸Á§ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÀÄįÁè, ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è gÀhÄAqÁ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ 5) C§Äݯï gÀeÁPÀ ªÀÄ»§Æ§ UÀÄ®§ÄUÁð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÁåAUï ¨ÁªÀr UÁA¢ü ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ 6] E«ÄÛAiÀiÁd zÁzÁ¦ÃgÀ ºÁf, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÀjAiÀiÁ° UÀ°è dĪÀiÁä ªÀĹÓzï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ZÁAzÀ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ C¯ï-CªÀÄ£ï ¸ÀÆ̯ï PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 2085/2017 PÀ®A: 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
       ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ 01:15, UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÀæ C¯ÁÖç-1 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ EzÀgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀ  NMU520 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. EªÀgÀÄ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä mÁæöåPÀlgÀÄzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃr¹zÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉîgÀzÀ C:¸À:Q: 4,50,000/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ½£À Q: 1,000/gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.ZÀPÀÌr J.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 406/2017 PÀ®A: 78(6) PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÉÄʧƧ¸Á§ PÀÆqÀV ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr CgÀhiÁzÀ £ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀìgÀ CzÀȵÀ×zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©¹ÌlUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©¹Ìl dÆeÁl ¥ÀAzÀå £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉÃUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 155/gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] ©¹ÌlUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ Q:00-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ. ©, UËqÀgÀ. ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.