Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-12-2017


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1]  UÁA¢üZËPÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 344/2017 PÀ®A 498(J) 306 ¸ÀºÀ PÀ®A: 149 L¦¹

       ¢£ÁAPÀ-16/12/2017 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥sÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sï ±ÉÃR[ UÀAqÀ] 2] ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ZÁAzï ¸Á§ ±ÉÃR [ªÀiÁªÀ] 3] ªÀÄÄ£ÉÃgÁ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sï ±ÉÃR[CvÉÛ] 4] djãÁ UÀAqÀ ºÀ®Äè [£ÁzÀ¤]5] ¥ÀjÃzÁ UÀAqÀ ¸À°ÃªÀÄ [£ÁzÀ¤] £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæü C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå UÀAqÀ ¥ÉÊgÉÆÃd ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ; 22 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤AiÀÄjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¯ÁUÁAiÀÄvÀ¢AzÀ 2-3 wAUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ EzÀÝgÀÄ CµÉÖà ¸ÀvÀÛgÀÄ CµÉÖà CAvÁ CªÀ½UÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ ¯Á¥ÀÖgÀPÉÌ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ U˸ÀªÉÆâ£À ¥ÀmÉî ¸Á «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¨ÁUÁAiÀÄvÀ UÀ°è.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2017, PÀ®A- ¨Á®PÀ PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ: 05/11/2017 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀA. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄAqÉÃUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð ¸Á: ªÉAPÉÖÃ±ï £ÀUÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀA. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄAqÉUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉAPÉÖñÀ £ÀUÀgÀ, PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É £ÀA-6 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà CPÉÆÖçgï wAUÀ½£À°èAiÉÄà 2 ¨Áj ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÉïÉé ¤¯ÁÞtUÀ¼À°è ¹PÁÌUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¨Áj ¢£ÁAPÀ: 05/11/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É C£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀÄrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. s F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. ¹ÃvÀªÀÄä UÀA. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄAqÉÃUÁgÀ, ¸Á: ªÉAPÉÖÃ±ï £ÀUÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ 17-12-2017 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƼÁîj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆAqÀUÀƽ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆAqÀUÀƽ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ PÉÆAqÀUÀƽ UÁæªÀÄzÀ C§Äݯï gÀeÁPï PÁ¼ÀV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ qÉÆÃt £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀgÉÆÃR ºÀt 15,000=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ