Number of Visitors

Saturday, January 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018   gÀAzÀÄ 19.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁ¹ÃªÀiï vÀAzÉ CPÀâgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ -28/Ef1447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï  ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28/Ff-1447 £ÉÃzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EvÀ£ÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:17-01-2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EDgï-1548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀAa PÀqɬÄAzÀ SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ, ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁQzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà CA§jñÀ §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018  PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀAdAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð E£ÀÄß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 350/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 300/gÀÆ MlÄÖ 650/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ vÀA CªÀÄÈvÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á||ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ PÀqɬÄAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1100 gÀÆ 2) N.¹.¥ÉÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð  ¸Á; ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 1410=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.PÉ. zÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.