Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 17-12-2017


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ. 
       ¢£ÁAPÀ; 15.12.17 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¼ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ EAUÀ¼ÀV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqïzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA§gÀ: JZï.J11 EJ£ïJZïJZïPÉ: 03707 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ JªÀiï©J¯ïJZïJDgï: 207JZïJZïPÉ: 00677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ- ºÀtªÀÄAvÀ. ¤AUÀ¥Àà. vÉð. ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð. ¸Á : »gɨɪÀ£ÀÆgÀ. vÁ ; EAr. FvÀ¤UÉ  ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ. ªÀÄÄRPÉÌ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1). ªÉÄÊvÀ-ºÀtªÀÄAvÀ. ¤AUÀ¥Àà. vÉð. ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð. ¸Á : »gɨɪÀ£ÀÆgÀ. vÁ ; EAr F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ. ºÀtªÀÄAvÀ. vÉð. ¸Á;»gÉèɪÀ£ÀÆgÀ  vÁ ;EAr.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & 3, 36 PÉ.«Ä.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁ¬ÄzÉ
       ¢£ÁAPÀ; 16.12.17 gÀAzÀÄ  06.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¯Áj £ÀA§gÀ. JAJZï-10 gÀhÄqï 4343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¥ÀgÁj] FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ°è  »AUÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV  ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.f. C¥À£ÁAiÀÄPÀgÀ. J.J¸ï.L. gÀhÄ®Q ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2017 PÀ®A379 L¦¹ & 3, 36 PÉ.«Ä.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁ¬ÄzÉ
       ¢£ÁAPÀ; 16.12.17 gÀAzÀÄ  00.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¯Áj £ÀA§gÀ. JAJZï-10. ©.Dgï: 4343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¥sÀgÁj] FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄAiÀÄ°è »AUÀt  UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: n.©. vÀ¼ÀPÉÃj. J.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ