Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ; 08/12/2017 gÀAzÀÄ  00:30 UÀAmɬÄAzÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀA, ²æñÉÊ¯ï ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀqÉPÀ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ  . ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.. F §UÉÎ    ²æñÉʯï vÀA, ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á; ¥ÀqÉPÀ£ÀÆgÀ     vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.