Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-12-2017


Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2017 PÀ®A: 279. 337. 338 304 (J) L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ; 13.12.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ lÆj¸ïÖ §¸ï £ÀA§gÀ: KA-34/A-9919  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lÆj¸ïÖ §¸ï£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C©âºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ CtÚ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EJ-2482 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀA ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄqÀ¢¤ß FvÀ¤UÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀ CrAiÀĪÀé UÀA ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸ÀgÀUÀuÁZÁj ¸Á|| ©zÁß¼À EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄqÀ¢¤ß vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.12.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2017 PÀ®A: 279 304(J) L.¦.¹         
          ¢£ÁAPÀ 14.12.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1.¨ÁªÁ¸Á§ vÀA ¯Á®¸Á§ vÁA¨ÉÆð ¸Á|| ªÀÄtUÀÆgÀ ¥ÀÄ.PÉ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/J-8627 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/J-8627 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®UÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ªÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ UÀAqÀ  gÀeÁPÀ vÀA ¯Á®¸Á§ vÁA¨ÉÆð ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtUÀÆgÀ ¥ÀÄ.PÉ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ d£ÀßvÀ© UÀA gÀeÁPÀ vÁA¨ÉÆð ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtUÀÆgÀ ¥ÀÄ.PÉ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.12.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2017 PÀ®A: 279 337 338 304() L.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 14.12.2017 ರಂದು 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸À«ÄÃgÀ vÀA vÀA zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ eÉÆÃUÉ ¸Á|§gÉÆÃqÁ UÀÄdgÁvÀ gÁdå ಕಾರ ನಂ JªÀiï.JZï/46/JPÀì/8787 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 4 ಆರ್.ಡಿ.ಕಾರ ನಂಬರ ಎಮ್.ಎಚ್/46/ಎಕ್ಸ/8787 ನೇದ್ದನ್ನು ವಿಜಯಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೊರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೊನಕನಳ್ಳೀ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್.13 ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಎಚ್. 13 ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಬಂದಿಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾ||ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ಇವನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ/28/ಇಎಪ್/0850 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಮಖಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಹೆಂಡತಿ ಚೌಡಮ್ಮ ವಯಾ 23 ವರ್ಷ ,ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ,ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಮಗ ಚೇತನ ವಯಾ 2 ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಪೆಟ್ಟುಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಚೌಡಮ್ಮ ಇವಳು ವಿಜಯಪೂರ ಯಶೋಧರಾ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ F §UÉÎ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ ಗಿರಮಲ್ಲ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾ||ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ತಾ||ಇಂಡಿ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.12.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.