Number of Visitors

Sunday, January 14, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Á§Ä ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á:PÁRAqÀQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28/EeÉ-3282 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EeÉ-3282 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁRAqÀQ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÁRAqÀQ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀºÉÆA¢ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ: 66 ªÀµÀð eÁw; »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁRAqÀQ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2018 PÀ®A: 279 338 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 13.01.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà ©ÃªÀÄtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á||ºÉÆwð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/41/PÀÆå/9063 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ: 41 PÀÆå: 9063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆÃwðPÀqɬĪÀÄzÀ zÉV£Á¼À PÁæ¸ï ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ PÉÆüÀÄgÀV gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃwð UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÀ¥Àà AiÀļÀ¸ÀAV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¤ßAzÀ vÁ£É C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©ÃªÀÄtÚ zÀÄAqÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á||ºÉÆwð  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀ ºÀjZÀÑAzÀæ &3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ªÀĺÁ® L£Á¥ÀÄgÀ vÁ:f  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¥sï¹L UÉÆÃqÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-6,020/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.Dgï PÁA§¼É ¹.¦.L f.f.ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ JªÀiï.JªÀiï.D gï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018  gÀAzÀÄ  17:00  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÀégÁd mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.©-7031 ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, 2]¸ÀégÁd  mÁæöåPÀÖgÀ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.©.-7032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, vÁªÀÅ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV, MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.