Number of Visitors

Monday, January 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 14-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2017 PÀ®A: 279 304 (J) L.¦.¹  
       ¢£ÁAPÀ; 13/12/2017 gÀAzÀÄ 20.15  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥ï vÀA; ²ÃªÁf gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; ¨Á«PÀnÖ J¯ï n «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ;28/J¸ï;5421 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁA¢ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ L N ¹ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà UÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÉÆÃqÀ ¥sÁgÉÃR ±ÉÃqÀf ©æPÀì ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ L N ¹ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ¦gÁå¢ UÀAqÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA;PÉJ;28/EJªÀiï;3161 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ©Ã½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ vÁ£ÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA;gÁªÀvÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è  ¢£ÁAPÀ;13/12/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ;09.20 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸Á«wæ UÀA;UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ;37 ªÀÈwÛ £ËPÀj ¸Á; ºÀªÀiÁ®PÁ¯ÉÆä  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 136  PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvÀZÀQÛ PÁAiÉÄÝ 2003
     ¢£ÁAPÀ: 12-12-2017 gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-12-2017 gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ  ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ J£À.JZÀ 50 gÀ¸ÉÛ ªÀÄUÀ먀 ¸À§¯Á ºÁåAr PÁæ¥ÀÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À  ¥ÁåPÀÖj¬ÄAzÀ  GvÀÛgÀ PÀqÉUÉ  7 PÉ E © PÀA§UÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 44400/- gÀÆ QªÀÄäw£À C®Ä«Ä¤AiÀÄA vÀAw, ºÁUÀÆ 30 E£À¸ÀįÉÃlgÀ [«zÀÄåvÀªÁºÀPÀ] UÀ¼À£ÀÄß   AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀA§¢AzÀ ©aÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåZÀQÛ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ²æà d£ÁzÀð£À gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¸ÀªÀÄÆwð ¸Á; C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ  vÁf  C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ°; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸Á¬Ä¥ÁPÀð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2017 PÀ®A: 379 & ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ  qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, [1], 4[J] ACT L.¦.¹      
¢£ÁAPÀ: 13/12/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ gÀf¸ÉÖçñÀ£ï £ÀA gÀ  PÉ J 28-¹ 3605 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ C£À¢üPÀÈvÀ¢AzÀ  J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ (CdªÀiÁ¸À  15000.00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À) 5 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ²æà J¸ï.© ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) J.¦.JA.¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2017 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2017 PÀ®A: 363 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ 11/12/2017 gÀzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¤A¨Á¼À PÉ.r. UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ಇದರರಲ್ಲಿಯ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಅನೀಲ ತಂ ಬಸಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ವಯಾ 17 ವರ್ಷ ಸಾ||ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ ಇವನು ದಿನಾಂಕ 11/12/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 0300 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ. ಇರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟಿಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಆರೋಪಿತರು ಯಾವದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀA PÀgÉ¥Àà D¸ÀAV ¸Á||¤A¨Á¼À PÉ.r. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.