Number of Visitors

Sunday, January 14, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 14-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ    
      ¢£ÁAPÀ: 12.01.2018  gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð  ¸Á: CgÀ½ZÀAr EªÀ¼ÀÄ CgÀ½ZÀAr UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,  F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ¨ÁUÉêÁr ¸Á: gÁªÀÄ£ÀºÀnÖ   vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018 PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ; 12.01.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÉæêÀiÁ¨Á¬Ä  gÁoÉÆÃqÀ 2] ¸ÀĹ¯Á¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ªÀiÁgÀÄw. ZÀªÁít 3] UÁAiÀÄwæ. UÀAqÀ. ²æêÀÄAvÀ. ZÀªÁít 4] ¹ÃvÁ¨Á¬Ä. PÀ®Äè. ZÀªÁít 5] dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ²ªÀÅ. ZÀªÁít ¸Á: J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ vÁAqÁ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ EzÀÄÝ. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ EzÀÝ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÝgÀÄ. CzÉ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F gÀAr¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ¸Á® ¹UÀªÀ®èzÀÄ CAvÁ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  UÀnÖAiÀiÁV »rzÁUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ EªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdļÁ. UÀAqÀ. gÀªÉÄñÀ. gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁAqÁ. vÁ: § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: 323,324, 341, 504, 506 L¦¹                    
       ¢£ÁAPÀ: 12.01.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ¥sÉÊ®ªÁ£À vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 2] ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀgÀV vÁ: EAr.. DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÉ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ,  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï ¸À.£ÀA. 204/© £ÉÃzÀÝgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄzÀÄÝ F ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀAqÁ¸À ¨ÁvÀgÀƪÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂ[¥ÁAiÀiÁ] vÀUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ¥sÉÊ®ªÁ£À vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÁ qÀħâPÉÌ, ¥ÀPÀÌrUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2] ±ÀAPÀgÀUËqÀ ²ªÀtÚ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  . ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:£ÀAzÀgÀV,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.