Number of Visitors

Friday, January 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 12-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 11.01.2018 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á±Áå¸Á§. C¯Áè¨sÀPÀë. ZËzsÀj, E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ. ¸Á: J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä-1) MlÄÖ- 8,550/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ  F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ¹.©.¨ÁUÉêÁr  ¦.J¸ï.L. PÉƯÁígÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J]
     ¢£ÁAPÀ; 11.01.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥Àjämï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¨Áæ¸À  ªÀÄtÄÚ «Ä²ævÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀ j ¸À £ÀA 42 gÀ°è eɹ© ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV  ¸ÀAUÀ滹lÖ C¥sÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA¢ ²ªÀ¥Àà vÁªÀgÀSÉÃqÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ wPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018  PÀ®A: 30, 30(J) J.JªÀiï.J. J¸ï.Dgï PÁAiÉÄÝ 1958
      ¢£ÁAPÀ: 31.12.2017 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ElV PÁ®¤AiÀÄ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ ¸ÀgÀAUÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀÄgÀAUÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÉAmï (QqÀQ) EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¸ÀA¸ÀÌçwPÀ ºÉUÀÄÎjvÀ£À ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ WÉÆövÀ ¸ÀAgÀQëvÀ ¸ÁägÀPÀ EzÉ CAvÁ w½zÀÄ CzÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀiË£ÉñÀégï vÀA. ©zÁÝqÉ¥Àà PÀÄgÀĪÀwÛ, ªÀAiÀĸÀÄì 54, QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀAgÀPÀët¢üPÁgÀjUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁvÀvÀé E¯ÁSÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.